Czy w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz zagranicznego kontrahenta za świadczenie usług pośrednictwa, polski podatnik jest zobowiązany potrącić podatek u źródła od danego wynagrodzenia?

Kompendium wiedzy nt. podatku u źródła

Podatek u źródła

Aby przedsiębiorca był pewny czy spoczywa na nim obowiązek rozliczenia zryczałtowanego podatku, pobieranego od wypłacanego wynagrodzenia na rzecz nierezydenta podatkowego, w pierwszej kolejności powinien prawidłowo ocenić usługę  jako podlegającą opodatkowaniu w Polsce. Dla prawidłowej oceny obowiązku opodatkowania podatkiem u źródła, kluczowa będzie umowa zawarta z zagranicznym kontrahentem. Oraz faktycznie wykonywane przez niego czynności. Przed zmianami, bardzo często pojawiały się odmienne stanowiska co do definicji przychodów uzyskanych na terytorium Polski. W przypadku wypłacania wynagrodzenia przedstawicielowi handlowemu działającemu za granicą.

Dodanie w ustawie o podatku dochodowym (PIT/CIT) z dniem 1 stycznia 2017 katalogu dochodów, uznawanych za dochody osiągnięte na terytorium Polski oraz doprecyzowanie znaczenia dochodu uzyskanego na terytorium Polski, powinno pozwalać przedsiębiorcy na poprawne zakwalifikowanie źródła przychodu dot. wynagrodzenia wypłacanego na rzecz pośrednika.

Zgodnie z art 29 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogicznie CIT art 21 ust. 2a) objęte podatkiem u źródła są usługi z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Artykuł nie odnosi się wprost do usług pośrednictwa. Natomiast sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”, nakłada obowiązek prawidłowego zakwalifikowania usługi na podatniku. Warto zaznaczyć, że wpływ na prawidłową ocenę rodzaju usługi ma jej charakter a nie sama nazwa.

podatek u źródła

Usługi pośrednictwa a podatek u źródła

Ustawa nie precyzuje definicji „usług pośrednictwa”, dlatego warto w tym zakresie posłużyć się prezentowanym stanowiskiem w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych. Za pośrednictwo handlowe uznaje się usługi, których celem jest podniesienie sprzedaży towarów lub usług świadczonych przez podatnika na obszarze obsługiwanym przez pośrednika. Takie stanowisko zostało też zaprezentowane min. w interpretacji ILPB1/415-1025/13-4/AA, przez co zdaniem organów:

” (…) Mając na uwadze taki stan sprawy należy stwierdzić, że usługi pośrednictwa handlowego, które są świadczone na rzecz Wnioskodawcy przez zagranicznego przedsiębiorcę nie mieszczą się w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie mają podobnego charakteru do wymienionych tam świadczeń, co skutkuje brakiem konieczności pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat wynagrodzeń prowizyjnych za świadczone przez podmiot zagraniczny usługi.”

Takie stanowisko zostało także potwierdzone w kolejnych interpretacjach podatkowych np. IBPBI/2/4510-251/15/MS,IBPB-1-3/4510-510/16/SK.

Reasumując powyższe, w przypadku nabycia usług pośrednictwa handlowego, podatnik nie jest zobowiązany do odprowadzenia podatku u źródła. Warto też zaznaczyć, że każda sytuacja powinna być odrębnie analizowana.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.