Często podatnicy zastanawiają się, jaki składnik majątku może być środkiem trwałym.  Ustawodawca dokładnie określił pojęcie środka trwałego i w tym opracowaniu je przedstawimy oraz omawiamy warunki, jakie muszę zostać spełnione. 

Pojęcie środka trwałego

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki trwałe to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy.

Warto zatem podkreślić że, aby dany składnik mógł być środkiem trwałym, to łącznie muszą być spełnione wszystkie wymienione wyżej warunki.

 pojęcie środka trwałego

Ponadto art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa że, środki trwałe to także niezależnie od przewidywanego okresu używania:

  1. przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”,
  2. budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
  3. składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników – jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (leasing finansowy).

Najczęściej środkami trwałymi są samochody, motocykle, sprzęt komputerowy, mieszkania, domu.

Amortyzacja

Większość środków trwałych podlega zgodnie z ustawą amortyzacji. Są jednak wyjątki w tym zakresie i wskazuje na nie art. 22c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środkami trwałymi nie podlegającymi amortyzacji są : 

  1. grunty,
  2. budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,
  3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
  4. składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane – w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.