Często zdarza się, że pracownik w celu wykonania poleceń pracodawcy, wykorzystuje pojazd prywatny. W jakiej wysokości przysługuje zwrot kosztów jeżeli podróż służbowa odbywa się prywatnym pojazdem pracownika?

Podróż służbowa prywatnym pojazdem pracownika

Podróż służbowa prywatnym pojazdem pracownika

Pracodawca określa właściwy środek i klasę transportu, którym odbędzie się podróż służbowa. Pracownikowi natomiast przysługuje zwrot kosztów przejazdu. W przypadku gdy pracodawca określi środek i klasę transportu, zwrot kosztów przysługuje do wysokości wydatków udokumentowanych biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletów wraz z wynikającymi z tego tytułu dodatkowymi opłatami. Jeżeli pracownik na wniosek pracodawcy wyrazi zgodę na przejazd podróży służbowej pojazdem prywatnym, który nie jest własnością pracodawcy, wówczas przysługuje mu zwrot kosztów eksploatacji takiego pojazdu. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:

§ 3.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21).

Zwrócona kwota w wysokości wyliczonego limitu kilometrówki nie podlega o składkom ZUS, pod warunkiem, że nie przekracza stawek określonych w odpowiednich przepisach.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.