Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika jest regulowane wprost przez kodeks pracy, który nakłada taki obowiązek na pracodawcę. Przepisy nie precyzują jednak jak ma to wyglądać w praktyce. Czy pracodawca ma obowiązek wysłania pracownika na każde szkolenie które wybierze pracownik?

Zgodnie z Art. 17 kodeksu pracy, przedsiębiorca jest obowiązany do ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika. Obowiązek ten nie jest równoważny z wyrażeniem zgody przez pracodawcą na wszelkie kursy lub szkolenia, w których chce uczestniczyć pracownik. Do pracodawcy należy prawo wyboru w jaki sposób będzie ułatwiał podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika. Natomiast podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika zostało scharakteryzowane w Art. 1031:

§ 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Pracodawca może sam skierować pracownika na kursy lub szkolenia niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Takie polecenie traktowane jest jako polecenie służbowe. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika może nastąpić także na wniosek zatrudnionego za zgodą pracodawcy. W przypadku gdy szklenie nie jest związane z wykonywaną pracą przez pracownika, pracodawca ma prawo nie wyrazić zgody na uczestnictwo w tych szkoleniach. Pracownicy korzystający z dodatkowych form kształcenia bez zgody pracodawcy nie mogą żądać od pracodawcy dodatkowych uprawnień z tego tytułu np. urlopu szkoleniowego.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika

Uprawnienia pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami dla pracownika. Pracownikowi który podnosi kwalifikacje zawodowe przysługuje zgodnie z Art. 103 § 2:

  • urlop szkoleniowy
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z § 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Urlop wypoczynkowy jest udzielany jedynie w dni pracy pracownika, oznacza to że urlop nie przysługuje w przypadku gdy pracownik bierze udział w szkoleniu np. w sobotę która nie jest zaliczana do dni pracy pracownika. Wymiar urlopu wypoczynkowego to od 6 dni w przypadku przystąpienia do egzaminów eksternistycznych, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do 21 dni w przypadku przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowania do egzaminu dyplomowego.

Pracownik podnoszony kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.