Dokonując transakcji na rzecz członków rodziny, którzy prowadzą odrębną działalność gospodarczą jest traktowana jako transakcja powiązana. Kim są podmioty powiązane według ustawy o VAT?

W świetle przepisów o VAT, podmioty powiązane są to podmioty między, którymi występują powiązania o charakterze rodzinnym, z tytułu przysposobienia lub powiązania kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy między kontrahentami a także między osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o VAT , przez powiązania rodzinne, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Przez powiązania kapitałowe zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o VAT, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Powiązania tego typu ie wykluczają zawarcia transakcji z danym podmiotem, należy jednak mieć na uwadze, że w określonych przypadkach organ podatkowy może zakwestionować daną transakcje w przypadku np. zaniżenia wartości.

Podmioty powiązane w ustawie o VAT

Podmioty powiązane a wartość rynkowa

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2 (między podmiotami powiązanymi), oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

– organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Pod pojęcie wartości rynkowej, rozumie się całkowitą kwotę, jaką w danym momencie, nabywca lub usługobiorca, na takim samym etapie sprzedaży musiał by w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terenie kraju. Natomiast w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej wartości, przez wartość rynkową rozumie się:

  • w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cenę nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy,
  • w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie usługi

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.