Ze zmianami w podatku od towarów i usług możemy się zapoznać w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zatem jeżeli jesteś ciekaw co zmienia się z nowym rokiem, to zapraszam do lektury tego artykułu.

Najważniejsze zmiany w 2016 roku, przedstawiam poniżej:

1/ Preproporcja – czyli sprzedaż mieszana w VAT – zmiana art. 86 ust. 2a-2h ustawy,

2/ Ośmioprocentowa stawka VAT na dostawy sprzętu przeciwpożarowego – uchylenie art. 41 ust. 10 ustawy,

3/ Właściwy organ podatkowy – zniesienie art. 3 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 1,

4/ Korekta deklaracji VAT bez konieczności jej uzasadnienia – uchylenie § 3 w art. 81 ustawy,

5/ Zmiana wzoru deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M – Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług,

6/ Ulga za złe długi – art. 89a i 89b ustawy,

7/ Załatwianie spraw przy imporcie towarów – zniesienie art. 3 ust. 5 ustawy.

Podatek VAT – co nowego od 2016 roku?

Poniżej więcej informacji odnośnie zmian w ustawie:

Sprzedaż mieszana – prewspółczynnik

Do wydatków, do których nie można jednoznacznie przypisać w całości do działalności opodatkowanej danego podatnika i równocześnie nie można ich zakwalifikować do czynności zwolnionych z VAT lub znajdują się one poza zakresem ustawy VAT, będzie miał zastosowanie prewspółczynnik.

Dotyczyć on będzie w szczególności rozliczeń podatkowych podmiotów z sektora publicznego, w tym np. nadleśnictw, gmin, powiatów ale też publicznych szkół wyższych, stowarzyszeń, fundacji i w pewnym sensie również parafii, które posiadają status podatnika. Niemniej jednak zmiany dotkną po części również przedsiębiorców.

Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat prewspólczynnika – daj nam znać, a na pewno napiszemy o tym artykuł.

Stawka VAT na dostawy sprzętu przeciwpożarowego

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r., wydał wyrok w którym orzekł, iż Polska naruszyła przepisy dyrektywy VAT stosując stawkę 8% w stosunku do tych towarów. Towary ochrony przeciwpożarowej nie znajdują się bowiem w załączniku do dyrektywy, zawierającym listę towarów, dla których stosuję się stawki preferencyjne. Polska nie mogła więc objąć taką stawką ww. towarów.

Wobec powyższego, Polska zobligowana została do podjęcia działań legislacyjnych w celu usunięcie niezgodności, czyli podwyższenia stawki podatku z 8% na 23%. W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w pozycjach od 129 do 134 wymienione są towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Właściwość Urzędu Skarbowego

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą płacić wszystkie podatki od 2016 roku w jednym urzędzie skarbowym, bez względu na miejsce wykonywania działalności. Do tej pory było tak, że jeśli miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie pokrywało się z miejscem zamieszkania podatnika, to w zakresie PIT i VAT podatnik rozliczał się w innych urzędach skarbowych. Od 1 stycznia 2016 r. w związku z uchyleniem art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług zastosowanie znajdzie zasada ogólna określona w art. 17 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. określenie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Dla osób fizycznych – bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie – urzędem właściwym będzie urząd właściwy według adresu miejsca zamieszkania, a dla pozostałych podmiotów – np. Spółki – według adresu siedziby.

Zatem już pierwszą deklarację VAT w 2016 roku należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zgodnie z adresem zamieszkania. Z informacji uzyskanych w Urzędzie  Skarbowym wynika, ze podatnik zostanie pisemnie o tej zmianie poinformowany.

Korekta deklaracji VAT bez konieczności jej uzasadnienia

Od nowego 2016 roku podatnik nie będzie musiał już składać wraz z korektą deklaracji VAT formularza ORD-ZU. Brak uzasadnienia nie wpłynie na to, że korekta straci moc prawną, jednakże organ podatkowy będzie miał prawo wezwać podatnika do uzupełnienia skorygowanej deklaracji. W przypadku gdy podatnik nie uzupełni braków, organ podatkowy rozpocznie postępowanie wyjaśniające. Dodatkowo wyda on decyzję, która określi prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego.

Zatem, od nowego roku do korekty deklaracji podatkowej będzie można dołączyć uzasadnienie, lecz nie będzie to obowiązkiem podatnika.

Zmiana wzoru deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-10

Nowe wzory deklaracji VAT spowodowane są ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Poza dotychczasowymi wzorami zmianie ulegną także objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K i VAT-7D).

Poniżej przykładowe zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K:

– usunięto informację o obowiązku stosowania pieczątki na deklaracji VAT obok podpisu podatnika,

– usunięto informację o obowiązku dołączenia druku ODR-ZU,

– dodanie pkt. 17 w części C – rozliczenie podatku należnego.

Nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r., natomiast VAT-9M oraz VAT-8 stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r. Jednakże wzory, które używamy teraz można stosować zgodnie z Rozporządzeniem do końca pierwszego półrocza 2016 r.

Podsumowując, wprowadzane zmiany w poszczególnych deklaracjach mają głównie znaczenie porządkujące.

Ulga za złe długi

Od 1 stycznia 2016 roku ma obowiązywać nowe Prawo restrukturyzacyjne – wprowadza je ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – Dz.U. z 2015 r. poz. 978. Ustawa ta wprowadza również zmiany dostosowujące w innych ustawach, m.in. w ustawie o VAT w zakresie ulgi na złe długi. Przykładowo art. 89A ust. 2 pkt. 1 od nowego roku będzie brzmiał następująco:

„dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;”

Załatwianie spraw przy imporcie towarów

Od nowego roku w sprawach podatku należnego z tytułu importu towarów będą miały zastosowanie przepisy prawa celnego. Wobec tego w 2016 w sprawach importu towarów powinniśmy się zwrócić do Naczelnika Urzędu Celnego.