Kto musi płacić podatek od budynków w środkach trwałych? Jaka jest jego wysokość? Czy będzie trzeba go wykazać w zeznaniu rocznym? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Podatek od budynków w środkach trwałych

Jak określa art. 30g ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł, w postaci:

 1. budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:
  • centrum handlowe,
  • dom towarowy,
  • samodzielny sklep i butik,
  • pozostały handlowo-usługowy,
 2. budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy

– wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Dodatkowego opodatkowania nie stosuje się w odniesieniu do:

 • środków trwałych od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w czasie zawieszenia działalności,
 • budynków biurowych, wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Podatek od budynków w środkach trwałych (1)

Podstawa opodatkowania i termin zapłaty

Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10.000.000 zł. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad 10.000.000 zł.

W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy obliczaniu wartości początkowej, przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji podatnika.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc podatek obliczać i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. W przypadku rozliczenia podatnika z podatku kwartalnie, podatek od  budynków w środkach trwałych jest wpłacany także kwartalnie.

Podatnicy mogą nie wpłacać podatku od budynków w środkach trwałych, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek za dany miesiąc.

Podatek od budynków w środkach trwałych w PIT

Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku odlicza się od podatku obliczonego zgodnie z zasadami ogólnymi lub podatkiem liniowym za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym z działalności gospodarczej.

Najprawdopodobniej podatek od budynków w środkach trwałych będzie uwzględniany na nowych formularzach PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS oraz w załączniku PIT/MIT.

Zasady rozliczania tzw. podatku minimalnego czyli podatku od budynków w środkach trwałych weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  i pierwsze zeznania z uwzględnieniem tego podatku będą składane w 2019 r.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.