W jakiej wysokości przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy za pobyt pracownika w szpitalu w czasie choroby?

Pobyt pracownika w szpitalu w trakcie zwolnienia lekarskiego

Pobyt pracownika w szpitalu w trakcie zwolnienia lekarskiego

Zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, który stał się niezdolny do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Niemożliwość wykonywania pracy traktowana jest na równi z niezdolności do pracy z powodu choroby:

  • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego lub szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego
  •  wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów

Natomiast podstawowym dokumentem potwierdzającym niezdolność do pracy z powodu choroby są zaświadczenia lekarskie, które zostały określono odpowiednio w art. 55 ust 1 i art. 55a ust 7 ww. ustawy. 

Za okres choroby przypadający na  pobyt w szpitalu, pracownikowi przysługuje 70% podstawy jego wymiaru. Wartość ta nie dotyczy pracownikom, którzy co najmniej w roku poprzedzającym niezdolność do pracy ukończyli wiek 50 lat a pobyt w szpitalu przypada na okres od 15 do 33 dnia choroby w roku kalendarzowym.

W przypadku gdy pracownik w czasie trwania choroby, będąc na zwolnieniu lekarskim zostanie przyjęty do szpitala, a zwolnienie chorobowe obejmie okres pobytu w szpitalu, pracownik nie przedkłada do pracodawcy dodatkowego zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji pracownikowi za cały okres choroby będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone od 80% podstawy jego wymiaru. 

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.