Kiedy traktujemy PIT-R jako samodzielny formularz? Kto wówczas otrzymuje PIT-R? Jak wypełnić taki formularz? Jakie dane należy wpisać?

Zasada

Ogólnie PIT-R jest załącznikiem do deklaracji PIT-11. Przypomnę, że na tej deklaracji zamieszczane są informacje odnośnie wypłat należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy), wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.b i pkt 17 ustawy.

PIT-R jako samodzielny formularz

Zwolnienia

Zwolnienia z opodatkowania w 2017 roku, o których mowa w PIT-R to :

  • diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju – art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b,
  • diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

PIT-R jako samodzielny formularz

Formularz PIT-R w wyjątkowych sytuacjach składany jest jako odrębna deklaracji. Mamy do czynienia z takim przypadkiem, gdy podatnik osiąga wyłącznie przychody zwolnione z opodatkowania. Zostało to określone w objaśnieniach do formularza PIT-R.

Gdy płatnik wypłaca osobie fizycznej jedynie należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich i należności te nie przekraczają kwot wolnych od podatku dochodowego, płatnik nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-11, a jedynie informację PIT-R. Jeden egzemplarz informacji płatnik przesyła do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika, drugi egzemplarz przekazuje podatnikowi.

Niezależnie od tego, czy PIT-R składany jest jako odrębny formularz, czy jako załącznik to termin na jego złożenie jest do :

  • do 31 stycznia w formie papierowej – dostępna dla płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników,
  • do 28 lutego w formie elektronicznej – obowiązkowa dla płatnika rozliczającego więcej niż 5 podatników i biur rachunkowych.

Dokument PIT-R otrzymuje podatnika i urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. A gdy mowa o osobach zagranicznych, US właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przykłady

Przykład 1 – Podatnikowi za miesiąc styczeń zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. Była to kwota diety oraz zwrot kosztów, otrzymywanych przez osobę wykonującą czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

 Zrzut ekranu 2018-01-10 o 13.36.56

Zrzut ekranu 2018-01-10 o 13.37.53

Przykład 2 – Podatnikowi za miesiące styczeń – grudzień zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 1200 zł. Była to kwota diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach.

Zrzut ekranu 2018-01-10 o 13.45.16

Zrzut ekranu 2018-01-10 o 13.45.39

Mimo, że w rzeczywistości kwota wolna od podatku wynikająca z wyliczeń może być większa, to wykazana w PIT-R nie może być większa niż kwota wypłacona.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.