Kiedy ma zastosowanie PIT-8C? Kto ma obowiązek i w jakim terminie sporządzić PIT-8C? W jakiej formie należy przekazać PIT-8C?

PIT-8C

W rozliczeniu za 2017 rok obowiązuje PIT-8C w wersji 8 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.11.2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zastosowanie PIT-8C

PIT-8C to informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Chodzi tutaj dokładnie o :

  • przychody z innych źródeł, w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE oraz wypłaty z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia,
  • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł,
  • dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-8C nie jest dokumentem zbiorczym, ale indywidualną informacją dla podatnika.

Termin, forma i adresat

Zobowiązanym do sporządzenia i przekazania PIT-8C jest płatnik stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Odbiorcą PIT-8C jest podatnik i urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika. Natomiast w przypadku podatnika osoby zagranicznej właściwy jest urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W kontekście osób zagranicznych zastosowanie ma art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych który określa, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jeśli chodzi o termin i formę przekazania PIT-8C dokładne informacje zamieszczam w tabeli.

PIT-8Cpodatnik
  • papierowo lub elektronicznie do 28 lutego
US
  • papierowo – płatnik rozliczający nie więcej niż 5 podatników do 31 stycznia
  • elektronicznie – biura rachunkowe oraz każdy z płatników do 28 lutego

Korekta PIT-8C

Jeśli w informacji PIT-8C wystąpi błąd rachunkowy lub inna pomyłka dokument należy skorygować i przesłać zarówno do urzędu, jak i do podatnika.

Korekta możliwa jest przez pięć lat licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek sporządzenia i przekazania tej informacji. Po tym okresie dochodzi do przedawnienia zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.