Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać nowy formularz PIT-8C. Przede wszystkim zmieniona jego zastosowanie. Ponadto został określony nowy termin oraz forma jego przekazania do urządu skarbowego. Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Rok 2019 przyniósł wiele zmian. W zakresie formularzu, zazwyczaj były to kosmetyczne zmiany. Określano nowy nr formularza i lekka “kosmetyka”. Jednak od br PIT-8C uległ sporym modyfikacjom.

PIT-8C jak było?

Przede wszystkim w PIT-8C zawierane były informacje o wypłaconym stypendiach, o przychodach z innych źródeł np. nagrody oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Chodzi tutaj dokładnie o :

  • przychody z innych źródeł, w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE oraz wypłaty z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje), dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia,
  • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł,
  • dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W roku 2018 informacje za rok 2017 można było informacje do urzędu skarbowego przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Obowiązywały dwa terminy, dla wersji papierowej do końca stycznia, dla elektronicznej końca lutego. Dla podatnika obowiązywał jedne termin, bez względu na formę – do końca lutego.

Uzyskane informacje z PIT-8 podatnik mógł rozliczyć dwojako. Dochody z tzw. kapitałów pieniężnych na PIT-38. Natomiast pozostałe należało rozliczyć na PIT-36. 

PIT-8C po nowemu

PIT-8C obowiązuje od dochodów uzyskanych w roku 2018. Nowe zastosowanie PIT-8C polega na tym, iż i będzie wyłącznie informacją o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Znaleźć w niej będzie można wyłącznie przychody kapitałowe, obejmujące:

  • odpłatne zbycie papierów wartościowych,
  • realizację praw wynikających z papierów wartościowych,
  • odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających,
  • odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach,
  • objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W związku z tym informacje wykazane w PIT-8C podatnik będzie rozliczał tylko na PIT-38. 

W konsekwencji zmieniła się rola deklaracji PIT-37. Trafią na nią od 2018 r. nie tylko przychody rozliczane przez płatników, ale również przez osoby, które powinny były wypłacać świadczenie z pominięciem obliczenia zaliczki na podatek. Czyli podmiotów, które do tej pory sporządzały informacje PIT-8C. Dochody z innych źródeł np. stypendia czy nagrody należy od tego roku wykazywać na PIT-11.

Taka sytuacja dotyczy np. osób z umową uaktywniającą (nianie), czy pracujących u rolników na podstawie umowy o pracach sezonowych w rolnictwie. W ich przypadkach płatnik będzie miał bowiem obowiązek wystawić informację PIT-11 za 2018r. ze wskazaniem kwoty przychodów, za które podatek płaci osobiście zatrudniony. Ta sama sytuacja dotyczyć będzie osób, którym zasiłki z ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych wypłacał zakład pracy (do tej pory zasiłki wypłacane bez rozliczenia zaliczki na podatek z umów cywilnoprawnych trafiały na PIT-36, gdyż wypłacane były nie przez płatników lecz przez tzw. inne podmioty obowiązane do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodów/przychodów).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C przekazują ją do Urzędu Skarbowego w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia. Informacje należy przekazać drogą elektroniczną. Dla podatnika obowiązują dwie formy tj. papierowa lub elektroniczna. Termin bez zmian – do końca lutego.