Ustawa o VAT precyzuje opodatkowanie sprzedaży towarów i usług. Kiedy sprzedaż towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?opodatkowanie sprzedaży

Opodatkowanie sprzedaży w myśl ustawy o VAT

Zgodnie z Art. 5 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Dostawę towarów o której mowa w ust. 1 pkt. 1, należy rozumieć jako przeniesienie praw do rozporządzania towarami jak właściciel. Warto zaznaczyć, że opodatkowaniu sprzedaży towarów podlegają towary, którymi nabywca ma możliwość faktycznego dysponowania a nie rozporządzania w sensie prawnym. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, za świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl ogólnej zasady świadczenie usług podlega opodatkowaniu, jeżeli ma charakter odpłatny, natomiast aby usługa mogła zostać uznana za odpłatną, należy określić czy istnieje bezpośredni związek między otrzymaną zapłatą a świadczoną usługą. Dodatkowo należy określić czy wynagrodzenie ma charakter wzajemny i ekwiwalentny.