Podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej jest zobowiązany do określenie wartości przedmiotu. Jak wygląda procedura określenia wartości przedmiotu zgodnie z przepisami? Zapraszamy do lektury.

pcc_01

Określenie wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, co do zasady określenie wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej dokonuje sam podatnik. Jednak właściwemu organowi podatkowemu przysługuje uprawnienie do weryfikacji wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej zadeklarowanej przez podatnika. Nadmienić należy że takie uprawnienie przysługuje wyłącznie organowi podatkowemu, nie przysługuje ono notariuszowi występującemu w roli płatnika z tytułu tej czynności cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy PCC, jeżeli podatnik nie określił wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organy podatkowe, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania  nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, wówczas organ podatkowy dokona jego określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy.

Jeśli doszłoby do sytuacji, że organ podatkowy powołałby biegłego, a wartość określona przez niego różniła się o 33% od podanej przez podatnika, wówczas koszty opinii ponosi podatnik.

W wyroku WSA w Lublinie z dnia 19 lutego 2014 r. wskazano, że w przepisach nie określono, jak duża powinna być różnica między wartością zadeklarowaną przez podatnika, a wartością przyjętą przez organ podatkowy według jego własnej wstępnej oceny, aby mogło być wszczęte postępowanie mające doprowadzić do ustalenia wartości czynności cywilnoprawnej w sposób zgodny z wymogami ustawy.

Przy zaistnieniu jednej ze wskazanych przesłanek, organ podatkowy wezwie podatnika do ponownego określania wartości czynności cywilnoprawnej, jej podwyższenia lub obniżenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Punktem odniesienia dla korekty wartości rzecz jest wartość określona przez organ według jego własnej, wstępnej oceny. Dopiero w przypadku sporu podatnika z organem podatkowym na tle wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej, organ powoła biegłego. Organ podatkowy nie może zrezygnować z powołania biegłego i oprzeć się jedynie na swojej własnej ocenie.