Przedsiębiorca zatrudnia pracownika. Ma wobec niego szereg obowiązków. Ważne także, aby przestrzegał okresów odpoczynku, jakie pracownikowi gwarantuje kodeks pracy.

Pracodawca decydując się na podpisanie z daną osobą umowy o pracę zobowiązany jest do przestrzegania szeregu obowiązków, również respektowania prawa do odpoczynku pracownika.

Okres odpoczynku pracownika

Normy dniowe

Zasadą jest, że pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Natomiast są oczywiście od tego odstępstwa.

Reguły tej nie stosuje się w przypadku :

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Pracownikom tym przysługuje, w okresie rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku.

Prawa te zostały zapewnione pracownikom w art. 132 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

Normy tygodniowe

Ponadto zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy :

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Powyższa zasady nie dotyczy pracowników :

  • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • zobowiązanych do prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • zmieniających porę wykonywania pracy ze względu na przejście na inną zmianę.

Dla tych osób, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

Dłuższy odpoczynek o którym mowa wyżej powinien obejmować niedzielę. Niedziela zaś, zgodnie z kodeksem pracy obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6:00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek, może przypadać w innym dniu niż niedziela.

Ostatnią istotną informacją, jest to że jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Stanowi o tym art. 134 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.