Od nowego roku zostanie wprowadzone ograniczenie pracy w niedzielę. Jak dokładnie będzie to wyglądać? Czy godziny otwarcia także zostaną doprecyzowane?

Ograniczenie pracy w niedzielę

Zmiany od nowego roku zostały wprowadzone ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę. Najważniejszymi uregulowaniami wynikające z tego przepisu jest to, że:

 • handel w niedziele w placówkach handlowych jest zakazany,
 • wykonywanie innych czynności sprzedażowych w niedziele w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu jest zakazane,
 • handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę są dozwolone do godziny 14:00,
 • jeżeli wigilia Bożego Narodzenia przypada w niedzielę, to w tym dniu obowiązuje zakaz handlu.

Co więcej zatrudnienie w niedziele obejmuje handel i wykonywanie innych czynności sprzedażowych w 24 kolejnych godzinach, poczynając od godziny 6.00 w niedzielę do godziny 6.00 dnia następnego

Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie współpracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Zakazane jest zastępowanie tych umów, umowami wolontariackimi.

Przepisy tej ustawy mają też zastosowanie do pracowników tymczasowych i zatrudnionych w formie outsourcingu pracowniczego, a także obejmują franczyzobiorców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o umowę agencji z wyłączeniem stacji paliw płynnych,  przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny i obnośny.

Ograniczenie pracy w niedzielę

Wyłączenia

Odstępstwa od powyższych zasad stanowią handel i wykonywanie innych czynności sprzedażowych:

 1. w kolejne dwie ostatnie niedziele w roku kalendarzowym przypadające przed Świętami Bożego Narodzenia, przy czym jeżeli wigilia przypada w niedzielę, to handel i wykonywanie innych czynności sprzedażowych w tym dniu dozwolony są do godziny 14.00,
 2. w ostatnią niedzielę przypadającą przed Świętami Wielkanocnymi,
 3. w ostatnią niedzielę stycznia,
 4. w ostatnią niedzielę czerwca,
 5. w pierwszą niedzielę lipca,
 6. w ostatnią niedzielę sierpnia,
 7. w placówkach handlowych, gdzie handel prowadzony jest wyłącznie przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą w oparciu o umowę franczyzy lub umowę agencji,
 8. w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu, gdzie inne czynności sprzedażowe wykonywane są przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą w oparciu o umowę franczyzy lub umowę agencji lub za zgodą zatrudnionego w limicie 24 niedziel przypadających w roku kalendarzowym,
 9. na stacjach paliw płynnych nie sprzedających innych towarów niż produkty naftowe i gazowe,
 10. na stacjach paliw płynnych, w których sprzedaż towarów odbywa się w lokalu handlowym znajdującym się w budynku przeznaczonym do obsługi klientów stacji paliw płynnych i powiązanym bezpośrednio z infrastrukturą techniczną służącą do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych o powierzchni handlowej przeznaczonej na ekspozycję i sprzedaż towarów nieprzekraczającej 80 m2, a w przypadku stacji paliw płynnych znajdujących się w miejscach obsługi podróżnych (MOP) zlokalizowanych przy autostradach, nieprzekraczającej 150 m2,
 11. w placówkach handlowych piekarniczo – ciastkarskich zlokalizowanych przy zakładach produkcyjnych prowadzących sprzedaż produktów i wyrobów własnej produkcji do godziny 13.00,
 12. w jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych kioskach nieprzekraczających 50 m2 powierzchni użytkowej, w których sprzedaż prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych, kuponów totalizatora sportowego stanowi minimum 30% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży,
 13. w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż pamiątek, upominków i dewocjonaliów, w których sprzedaż tych produktów i wyrobów stanowi minimum 30% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży,
 14. w aptekach i punktach aptecznych,
 15. w placówkach handlowych zlokalizowanych w zakładach hotelarskich, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych oraz zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 16. w placówkach handlowych nieprzekraczających 25 m2 powierzchni użytkowej usytuowanych w obiektach do obsługi pasażerów w portach lotniczych, dworcach autobusowych oraz kolejowych, prowadzących sprzedaż towarów na promach i morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich, miejscach obsługi podróżnych,
 17. w kwiaciarniach nieprzekraczających 50 m2 powierzchni użytkowej, w których sprzedaż kwiatów stanowi minimum 30% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży,
 18. na platformach i portalach internetowych świadczących usługi w zakresie sprzedaży towarów, które nie powstały w efekcie działalności produkcyjnej.

Natomiast dopuszcza się :

 • handel i wykonywanie innych czynności sprzedażowych w strefach wolnocłowych,
 • handel i wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych i podmiotach w tzw. obiektach infrastruktury krytycznej,
 • wykonywanie innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu prasą, za zgodą zatrudnionego,
 • wykonywanie innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami w zakresie szybko psujących się artykułów żywnościowych, za zgodą zatrudnionego.

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

W ustawie określono, że kto dopuszcza się handlu oraz wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele oraz wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę zakazanych w ustawie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.