Czy przedsiębiorca, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, który świadczy usługi podwykonawcze dla głównego wykonawcy powinien zastosować Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług naprawczych?

Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług naprawczych

Świadcząc usługi budowlane jako podwykonawca na rzecz głównego wykonawcy często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca dodatkowo świadczy usługi naprawcze dotyczące naprawy uszkodzeń powstałych przy wykonywaniu określonych prac. Dana usługa wykonywana jest na podstawie odrębnej umowy na zlecenie głównego wykonawcy, który jest ostatecznym odbiorcą danej usługi. Świadczenie usług naprawczych związane jest z powstaniem nieumyślnych szkód, które należy naprawić w celu sprawnego wykonania całego zlecenia. Warto zaznaczyć, że takie usługi nie są wykonywane w ramach napraw gwarancyjnych.

Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług naprawczych

Czy podatnik powinien zastosować odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług naprawczych?

Zgodnie z Art. 17 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 ustawy o VAT, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Zgodnie z powyższym obowiązek rozliczenia podatek VAT został przeniesiony na na podatnika, na rzecz którego świadczono usługę budowlaną wymienioną w załączniku nr 14, pod warunkiem że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz mechanizm można zastosować jedynie w przypadku świadczenia usług jako podwykonawca.

Warto zatem podkreślić, że do wszystkich usług świadczonych na rzecz podwykonawcy należy podejść indywidualnie. Aby określić czy dana usługa powinna być rozliczana mechanizmem odwrotnym lub na zasadach ogólnych, ważnym będzie zbadanie czy dana usługa jest wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy o VAT oraz czy dana usługa świadczona jest przez wykonawce.

W przypadku gdy usługi naprawcze nie zostały wymienione w załączniku 14 do ustawy o VAT, to w transakcji nie został spełniony podstawowy warunek do zastosowania odwrotnego obciążenia. Przez co takie usługi powinny być rozliczane na zasadach ogólnych czyli z naliczonem podatkiem VAT