Czy przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT od faktury, która nie stanowi kosztów uzyskania przychodu? Odliczenie VAT od tego typu faktur budzi wątpliwości wśród przedsiębiorców. Zapraszam do zapoznania się z artykułem na temat  odliczenia VAT z faktur nie stanowiącej KUP

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z Art. 22. ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

“Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”

Katalog zawarty w artykule 23, ogranicza prawo do zaliczenia do kosztów, poniesionych wydatków na przykład takich jak:

  • odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów;
  • wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci;
  • wierzytelności odpisanych jako przedawnione;
  • poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną;
  • kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych;
  • wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych.

Odliczenie VAT z faktury nie zaliczonej do KUP

Odliczenie VAT z faktury nie zaliczonej do KUP

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest podstawowym prawem podatnika. Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:

“W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.”

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony ma wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego lub kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Aby odliczyć VAT naliczony, faktura powinna odzwierciedlać rzeczywiste transakcje. Zarówno w zakresie realizacji zdarzenia gospodarczego oraz w zakresie stron umowy i przedmiotu.

W przypadku wydatków udokumentowanych fakturami, które zgodnie z ustawą o PIT nie stanowią KUP, podatnicy mają prawo do odliczenia VAT jeżeli brak prawa do odliczenia nie wynika z innych przepisów ustawy o VAT. Dodatkowo należy pamiętać kiedy przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia VAT