Przedsiębiorcy co do zasady ogólnej, przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W przypadku użytkowania pojazdów w działalności, prawo do odliczenia podatku VAT jest uzależnione od sposobu wykorzystania pojazdu. W jakim terminie wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu aby przedsiębiorca miał prawo do odliczenia 100% VAT.

Rozliczenie 50% a 100% VAT

W zależności od sposobu wykorzystywania pojazdu przedsiębiorca ma prawo do rozliczenia podatku VAT od faktur związanych z eksploatacją pojazdu w wysokości 50% lub 100% naliczonego podatku VAT. Katalog wydatków do których stosuje się 50% odliczenie podatku zostało zawarte w art. 86a ust. 2.  Do wydatków związanych z pojazdami, dla których stosuje się odliczenie w wysokości 50%  zalicza się wydatki dotyczące:

  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
  2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową;
  3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Natomiast w przypadku pojazdów wykorzystywanych jedynie na cele działalności gospodarcze, podatnik ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od faktur związanych z nabyciem lub eksploatacją pojazdu. Definicja pojazdu wykorzystywanego jedynie w działalności gospodarczej została zawarta w ustawie o VAT w art. 86a ust 4. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania. Dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
  2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Rozliczenie VAT z faktur za badanie techniczne pojazdu

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu pozwala potwierdzić że, konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą . Badanie techniczne wykonywane jest przez okręgową staję kontroli pojazdów i kończy się wydaniem zaświadczeniem. Na podstawie zaświadczenia przedsiębiorca może uzyskać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Natomiast przytoczona ustawa nie reguluje kwestii terminu wykonania dodatkowych badań technicznych pojazdu.

Badanie techniczne pojazdu – termin wykonania

Niedoprecyzowanie terminu wykonania badania technicznego stało się między innymi powodem wystosowania interpelacji poselskiej nr 28072 wniosek: SPS-023-28072/14, z dnia 27 sierpnia 2014. W wystosowanej odpowiedzi do danej interpelacji, Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że dla pojazdów nabytych po dniu 31 marca 2014 r., dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone niezwłocznie po zakupie pojazdu, gdyż posiadanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymagań wskazanych w ustawie oraz odpowiednia adnotacja w tym zakresie w dowodzie rejestracyjnym wpływają na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W przypadku niewykonania dodatkowego badania technicznego do czasu złożenia ww. deklaracji zastosowanie znajdą wyżej opisane zasady ogólne. Oznacza to, że od wydatków związanych z takim pojazdem będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia lub ograniczone, w zależności od spełnienia warunków wskazanych w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo  jeżeli podatnik, stosując ograniczenie w odliczaniu podatku, uzyska zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań wskazanych w ustawie oraz dokonania odpowiedniej adnotacji w tym zakresie w dowodzie rejestracyjnym przyjmuje się, że następuje zmiana wykorzystywania takiego pojazdu.  Wówczas podatnik ma prawo do podwyższenia kwoty podatku naliczonego poprzez zastosowanie korekty na podstawie art. 90b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko było także prezentowane w indywidualnych interpretacjach podatkowych.

Odmienne stanowisko WSA

W wydawanych orzeczeniach Wojewódzkich Sadów Administracyjnych, można znaleźć natomiast odmienne stanowiska w sprawie przeprowadzania dodatkowego badania pojazdu. 26 stycznia 2016 roku, WSA w Poznaniu podzielił stanowisko strony skarżącej. Uznał, że przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego nie jest warunkiem, którego niedopełnienie lub spełnienie z opóźnieniem skutkuje utratą prawa do pełnych odliczeń podatku VAT. Głównym czynnikiem decydującym o prawie do odliczenia 100% podatku VAT, decyduje posiadanie przez pojazdy samochodowe określonych przepisami cech. Dodatkowo potwierdzenie cech konstrukcyjnych pojazdu, które wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydane przez stację kontroli pojazdów powinno być traktowane jako środek dowodowy do wykazania wymaganych cech pojazdu, a nie jako warunek, którego niespełnienie powoduje pozbawienie podatnika prawa do pełnego odliczenia VAT (I SA/Po 1073/15).