Zatrudniając pracownika, pracodawca nabywa prawa i obowiązki związane z jego zatrudnieniem. W niektórych sytuacjach powstanie obowiązek informacyjny pracodawcy o zaistniałej zmianie lub danym zdarzeniu.

Obowiązek informacyjny pracodawcy

Wyłączenie z limitu „33 i 3”

Zawierając umowę na czas określony, pracodawca powinien zdawać sobie sprawę z limitów liczby oraz łącznego czasu trwania takich umów. Umowy zawierane na czas określony, między tymi samymi podmiotami nie może przekroczyć 33 miesięcy oraz ilości 3 umów. Natomiast w kodeksie pracy Art. 25¹ § 4 ustawodawca wymienia umowy na czas określony, do których nie stosuje się ww. limitu.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Przy podpisanie umowy do, której nie będzie stosowany limit „33 i 3” pracodawca ma obowiązek zawiadomić właściwy okręgowy inspektorat pracy, w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy. Za uchylanie się od obowiązku informacyjnego, pracodawcy grożą kary grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł

Zajęcie wynagrodzenia

Nowy pracownik dostarcza pracodawcy komplet dokumentacji potwierdzający zdobyte kwalifikacje oraz potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie. Pracodawca ma obowiązek przetrzymywania pełnej dokumentacji w teczce osobowej pracownika. W przypadku gdy dostarczone świadectwo pracy zawiera wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę powstaje obowiązek informacyjny po stronie pracodawcy. W opisanym przypadku nowy pracodawca ma obowiązek zawiadomić o zatrudnieniu takiego pracownika komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne oraz poprzedniego pracodawcę. Natomiast w przypadku gdy pracodawca, któremu nie zostało ukazane świadectwo pracy dowie się gdzie nowy pracownik był zatrudniony, wówczas zobowiązany jej złożyć zawiadomienie do poprzedniego pracodawcy o zatrudnieniu danego pracownika. Obowiązek informacyjny nie powstanie w momencie gdy pracownik przedłoży zaświadczenie z danego zakładu pracy, zawierające informacje, że należności nie były zajęte.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.