Z dniem 01 września 2019 zmieniły się zasady wykreślenia z rejestru VAT podatników m.in. nieskładających deklaracji lub składających deklaracje zerowe. Zapraszam po szczegółowe informacje do dzisiejszego wpisu.

Przesłanki wykreślenia z rejestru VAT

Od 01 września 2019 obowiązują nowe przepisy dotyczące wykreślenia z rejestru VAT.

Dla przypomnienia naczelnik urzędu skarbowego wykreśli podatnika z rejestru VAT w określonych ustawą przypadkach m.in. gdy:

  1. podatnik nie istnieje,
  2. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
  3. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,
  4. podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Poza w/w przesłankami do wykreślenia podatnika z rejestru są także: zawieszenie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, nie składanie deklaracji lub składanie deklaracji zerowych. W zakresie dwóch ostatnich nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian.

Nieskładanie deklaracji

Do tej pory wykreśleniu podlegały podmioty, które nie składały pomimo takiego obowiązku, deklaracji podatkowych przez okres 2 kwartałów lub 6 miesięcy.

Od września okres ten uległ skróceniu do 1 kwartału lub 3 miesięcy. Obecnie podatnik, który nie złoży 1 deklaracji VAT-7K lub 3 deklaracji VAT-7 zostanie wykreślony z rejestru VAT.

Wraz z nowelizacją ustawy zmieniły sie także zasady przywracania do rejestru VAT. Przede wszystkim wprowadzony został okres na złożenie wniosku o przywrócenie tj. 2 miesiące od wykreślenia z rejestru podatników VAT (dotyczy to także sytuacji z pkt 1-4). Jeśli w tym czasie podatnik złoży wniosek oraz udowodni, że prowadzi działalność opodatkowaną a także najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku złoży brakujące deklaracje, zostanie przywrócony do rejestru bez konieczności ponownej rejestracji.

Przykład 1

Pani Anna zarejestrowana jako podatnik VAT czynny nie złożyła deklaracji VAT-7K za 4 kwartał 2019. W styczniu 2020 została wykreślona z rejestru VAT. Jeśli w ciągu 2 miesięcy od daty wykreślenia złoży wniosek o przywrócenie oraz udowodni, że prowadzi działalność opodatkowaną a także najpóźniej w dniu złożenia wniosku złoży brakującą deklarację za 4 kwartał 2019 zostanie przywrócona bez potrzeby ponownej rejestracji.

Deklaracje zerowe

Obecnie wykreśleniu podlega podatnik, który składał za 2 kwartały lub 6 miesięcy deklaracje, w których nie wykazywał sprzedaży lub nabycia. Przepis budził liczne wątpliwości interpretacyjne m.in. czy wykreśleniu podlega podatnik, który nie wykazuje zarówno sprzedaży jak i nabycia, czy tylko jednego z nich.

Nowelą doprecyzowano przepis i obecnie wykreśleniu podlega podatnik, który nie składa przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia.

W przypadku składania przez podatnika zerowych deklaracji przywrócenie do rejestru VAT, bez konieczności ponownej rejestracji, następuje na wniosek podatnika złożony w ciągu 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru. Dodatkowym warunkiem jest aby podatnik złożył wyjaśnienia, że składanie deklaracji zerowych wynikało ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykład 2

Pan Piotr zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w IV kwartale 2019 roku oraz 1 kwartale 2020 roku złożył deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia. W kwietniu 2020 został wykreślony przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru VAT. Jeśli w terminie 2 miesięcy od daty wykreślenia złoży wniosek o przywrócenie wraz z wyjaśnieniami, że składanie deklaracji zerowych wynikało ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, naczelnik przywróci Pana Piotra do rejestru podatników VAT bez konieczności ponownej rejestracji.