Od 2018 roku, przedsiębiorcom została udostępniona nowa forma rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Na czym polegają nowe zasady wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i czy każdy przedsiębiorca może z nich skorzystać?

Zasady ogólne

Co do ogólnej zasady wpłaty zaliczek wyrażonej w art. 44 ust. 1, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy są zobowiązani do wpłacania bez wezwania zaliczek na podatek dochodowych według zasad określonych w ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Zaliczki na podatek dochodowy należy rozliczać w terminie do 20 dnia miesiąca, po zakończonym okresie rozliczeniowym. Dodatkowo przedsiębiorcy mają prawo wybrać miesięczne lub kwartalne okresy rozliczeniowe. Do końca 2017 roku, przedsiębiorcy mieli obowiązek regulowania wszystkich zaliczek na podatek dochodowy bez względu na ich wysokość.

Zmiana przepisów od 2018 roku

Od początku bieżącego roku przedsiębiorców obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzone zmiany w ustawie o PIT dają przedsiębiorcy możliwość skorzystania z nowej formy rozliczania zaliczki na podatek dochodowy. Obecnie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, dokonujący rozliczenia podatku w okresach miesięcznych lub kwartalnie nie muszą wpłacać zaliczek jeżeli podatek należny nie przekracza 1000 zł.

Zgodnie z art. 44 ust. 15. podatnicy, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Natomiast jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Kto nie może skorzystać z „odroczenia” rozliczenia podatku

Z mechanizmu „odroczenia” terminu podatku nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wybrali rozliczanie podatku dochodowego w formie zaliczek uproszczonych lub podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zasady wpłaty zaliczek w praktyce

Przykład 1. U przedsiębiorcy „A” prowadzącego działalność gospodarczą od lutego 2018 roku, podatek należny rozliczany w okresach miesięcznych wyniósł w: lutym 50 zł, marcu 300 zł, kwietniu 500 zł. Podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku wyniósł 850 zł a co za tym idzie nie przekracza ustawowego limitu 1000 zł. Na „starych zasadach” przedsiębiorca zgodnie z zasadami ogólnymi powinien wpłacić zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 50 zł, 300 zł oraz 500 zł. Od 2018 roku przedsiębiorca ma prawo wpłacić zaliczki na zasadach ogólnych lub może skorzystać z przepisów z art. 44 ust. 15 ustawy o PIT, dzięki czemu nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku w wybranych okresach rozliczeniowych.

Co z nieopłaconą kwotą podatku należnego w wysokości 850 zł?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 44 ust 15 daje przedsiębiorcy prawo do „odroczenia terminu płatności”. Warto pamiętać, że nie jest to zwolnienie z obowiązku rozliczenia podatku. Jeżeli nasz przedsiębiorca do końca roku nie przekroczył by ustawowego limitu 1000 zł, wówczas byłby zobowiązany do rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym składanym  w 2019 roku za rok 2018.

Przykład 2. U przedsiębiorcy z przykładu 1, podatek należny za miesiąc maj wyniósł 230 zł. Oznacza to, że w miesiącu maj został przekroczony ustawowy limit 1000 zł, a u przedsiębiorcy w maju, podatek należny od początku roku wyniósł 1080 zł.  Jak prawidłowo rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy?

Przekroczenie limitu 1000 zł w trakcie roku

Aby prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy w przypadku przekroczenia limitu 1000 zł, warto jeszcze raz przeanalizować art. 44 ust 15. Z przytoczonego artykułu wprost wynika, że:

Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.”

  • zasady wpłaty zaliczek sytuacja A. Jeżeli nasz przedsiębiorca w trakcie roku nie wpłacał zaliczek na podatek dochodowy, wówczas ma obowiązek wpłacenia podatku należnego (1080 zł), pomniejszonego o sumę wpłaconych zaliczek (0 zł), czyli za miesiąc maj w terminie do 20 czerwca, jest zobowiązany rozliczyć podatek w wysokości 1080 zł.
  • zasady wpłaty zaliczek sytuacja B. Jeżeli okazało by się, że np. za miesiąc luty, nasz przedsiębiorca uregulował zaliczkę w wysokości 50 zł, wówczas za miesiąc maj, w terminie do 20 czerwca, przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłaty podatku należnego (1080 zł), pomniejszonego o sumę wpłaconych zaliczek (50 zł), czyli kwoty 1030 zł.

Przykład 3. U przedsiębiorcy „B” prowadzącego działalność gospodarczą od stycznia 2018 roku, podatek należny rozliczany w okresach miesięcznych wyniósł w: styczniu 1500 zł, w lutym 1200 zł, w marcu 1600 zł . W kwietniu podatek wyniósł 300 zł. Przedsiębiorca wpłacał zaliczki w ustawowym terminie, obecnie będzie rozliczał miesiąc kwiecień w terminie do 20 maja. Podatnik jest zobowiązany do wpłaty podatku należnego w wysokości 4600 zł (1500+1200+1600+300), pomniejszonej o sumę wpłaconych zaliczek 4300 zł. Czyli za miesiąc kwiecień jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł. Warto zaznaczyć, że zgodnie z zdaniem 1 art. 44 ust.  15, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł podatnik nie ma obowiązku dokonania wpłaty. Reasumując przedsiębiorca może skorzystać z odroczenia zapłaty podatku za miesiąc kwiecień.

Na koniec warto przypomnieć, że ustawowy limit 1000 zł, określa prawo do skorzystania z odroczenia obowiązku rozliczenia podatku należnego. Dodatkowo warto zaznaczyć, że limit ten nie daje prawa do „całkowitego zwolnienia” z obowiązku rozliczenia podatku. Przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o PIT są zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego w składanych zeznania rocznych.