Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym wprowadziły nowe zasady ewidencyjne dla podatników objętych ryczałtem ewidencjonowanym. Od 2019 roku przedsiębiorcy skorzystają z uproszczeń w zakresie prowadzenia ewidencji wyposażenia, zatrudnienia, spisu z natury. Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Ewidencja wyposażenia

Do tej pory przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mieli obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia obejmującej rzeczowe składniki majątku powyżej 1500 zł. Ewidencja zawierała takie pozycje jak: numer kolejny wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, datę likwidacji, w tym również datę sprzedaży lub darowizny, oraz przyczynę likwidacji wyposażenia (art. 15 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Od 2019 roku powyższy przepis został uchylony a przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem nie mają już obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Zmiana nie dotyczy wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, który podatnicy nadal muszą prowadzić.

Nowe wzory druków ZUS

Spis z natury

Od 2019 roku uchylony został także przepis art. 20 ust. 1 ustawy zobowiązujący przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem do sporządzania spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego.

Od 2019 roku przedsiębiorcy objęci ryczałtem nie muszą sporządzać spisu z natury na moment zaprowadzenia ewidencji przychodów oraz na ostatni dzień roku podatkowego.

Nie zmienił się natomiast obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności lub na dzień wystąpienia wspólnika z działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Ustawa odsyła w tym zakresie do art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych oraz
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Ewidencja zatrudnienia

Podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym zobowiązani byli jeszcze do końca 2018 do prowadzenia kart przychodów pracowników w rozumieniu art. 12 pdof (m.in. stosunek pracy).

Karty przychodów zgodnie z uchyloną definicją to indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, prowadzone przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym.

Od 2019 roku nowela zlikwidowała powyższy obowiązek i obecnie przedsiębiorcy objęci ryczałtem (także kartą podatkową) nie mają obowiązku  prowadzenia kart przychodów pracowników.

Warto wspomnieć, że także w tym roku podatnicy objęci ryczałtem mają obowiązek posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.

Po więcej informacji na temat uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców zapraszam do tego wpisu.