Prawdopodobnie do rozliczenia za 2018 r. będą obowiązywać nowe formularze PIT. Przewiduje się wprowadzić PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS oraz załącznik PIT/MIT. Po dokładne informacje zapraszam do opracowania.

Nowe formularze PIT na 2019 rok

Zmiany, które są proponowane zostały określone w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzeniem tym zostały określone nowe:

 • wzory zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) oraz
 • wzory informacji stanowiących załączniki do zeznań rocznych (PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/O, PIT/Z i PIT/ZG).

Jeśli chodzi o wersje formularzy, to praktycznie jak co roku zmienią się one i w odniesieniu do rozliczenia 2018 roku prawdopodobnie będą przedstawiać się następująco:

 • PIT-36/PIT-36S w wersji 26,
 • PIT-36L/PIT-36LS w wersji 15,
 • PIT-37 w wersji 25,
 • PIT-38 w wersji 13,
 • PIT-39 w wersji 9.

Natomiast, co do załączników do formularzy to zapowiadają się one tak:

 • PIT/B w wersji 16,
 • PIT/BR w wersji 3,
 • PIT/D w wersji 27,
 • PIT/DS w wersji 3,
 • PIT/M w wersji 7,
 • PIT/MIT w wersji 1,
 • PIT/O w wersji 23,
 • PIT/Z w wersji 7,
 • PIT/ZG w wersji 6.

Nowe formularze PIT na 2019 rok

PIT/36S i PIT-36LS – kogo będzie dotyczył?

Dotychczas obowiązywały formularze PIT-36 oraz PIT-36L, natomiast najprawdopodobniej od rozliczenia 2018 formularze będą mieć nowe nazwy: PIT-36/PIT-36S oraz PIT-36L/PIT-36LS. Przedsiębiorca będzie wykreślał na formularzu, nazwę PIT który go nie dotyczy.

Przypomnę, że PIT-36 dedykowany jest między innymi do osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych lub wykonujących działalność bez rejestracji, natomiast PIT-36L jest dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego.

Wybór przez podatnika zeznania oznaczonego symbolem PIT-36S lub PIT-36LS (poprzez skreślenie wyrazów PIT-36 lub PIT-36L) będzie oznaczał, że zeznanie składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku. 

Od 25.11.2018 obowiązują nowe zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Załącznik PIT/MIT – kto będzie wypełniał?

PIT/MIT to wzór informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanych przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku od budynków w środkach trwałych. Będą musieli go złożyć przedsiębiorcy, którzy płacą minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych handlowo-usługowych oraz budynków sklasyfikowanych jako biurowe, o znacznej wartości, tj. takiej, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Podatek ten wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalonej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 mln. zł. Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku minimalnego podatnicy odliczają od zaliczki na podatek (miesięcznej lub kwartalnej). Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku minimalnego podatnicy odliczają w zeznaniu od podatku rocznego zapłaconego według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.