Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z obowiązku rozliczenia podatku u źródła. Jak rozliczyć niezapłacony podatek u źródła?

Niezapłacony podatek u źródła

Podatek u źródła reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 29) oraz od osób prawnych (art. 21 i art 22), pomimo tego wielu przedsiębiorców nie jest świadoma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku od niektórych wypłacanych należności na rzecz nierezydenta podatkowego.

Kompendium wiedzy nt. podatku u źródła znajduje się tutaj.

Pomimo tego, że przedsiębiorca wypłaca należne wynagrodzenie kontrahentowi, staje się płatnikiem, na którego nałożone są dodatkowe obowiązki, które reguluje kodeks karny skarbowy. Zgodnie z art. 78. kodeks karny skarbowy:

  • § 1. Płatnik, który nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
  • § 2. Jeżeli kwota niepobranego podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
  • § 3. Jeżeli kwota niepobranego podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Niezapłacony podatek u źródła – Ubruttowienie

Zgodnie z art. 53 kks § 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas grzywna za przestępstwo skarbowe mieści się w przedziale od 666,60 zł nawet do 19.198.080 zł.

Natomiast ustawowy próg o, którym mowa w § 3 art. 78 jest to wartość nieprzekraczająca pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota niewpłaconego podatku jest niższa niż 10 000 zł (2017 rok) wówczas kara za niepobranie podatku u źródła traktowana jest jako wykroczenie skarbowe za które grozi grzywna w przedziale od 200 zł – 40 000 zł oraz mandat karny do 4 000 zł

Warto pamiętać, że dodatkowo niewypłacony podatek u źródła będzie objęty ustawowymi odsetkami.

Ubruttowienie

Sposobem na rozliczenie niezapłaconego podatku jest tak zwane ubruttowienie, które polega na dopłaceniu z własnych środków płatnika wartości podatku. Więcej na ten temat można zapoznać się w tym artykule.

Przykład 1 

Polski przedsiębiorca dokonał zakupu licencji programu komputerowego od kontrahenta włoskiego na wartość 2 000 euro. Następnie dokonano przelania pełnej wartości zgodnie z zawartą umową bez potrącenia podatku u źródła. Przedsiębiorca nie może zastosować obniżonej stawki 10% podatku z uwagi na brak certyfikatu rezydencji podatkowej, przez co należny podatek wynosi 20% 

Zgodnie z większością interpretacji podatkowych podatnik, który z własnych środków pokryje należny podatek powinien potraktować wypłacone wynagrodzenie jako wartość netto. W tym przypadku należy dokonać przeliczenia wartości na PLN następnie wyliczyć podatek należny:

2000 euro x 4,15 (kurs przykładowy) = 8300 zł wartość ta stanowi 80% całego zobowiązania, 8300 zł *100/80 = 10 375 zł  (100%) zobowiązania, wartość podatku do zapłaty to 2075 zł.

W deklaracji IFT-1R, podatnik powinien wykazać w wierszu D.4, pole 48 wartość 10 375 zł, pole 49 stawkę 20%, pole 50 wartość 2075 zł

IFT-2

Natomiast w przypadku osób prawnych składających na koniec roku IFT-2. Podatnik powinien wykazać w wierszu D.4, pole 48 wartość 10 375 zł, pole 49 stawkę 20%, pole 50 wartość 2075 zł. Problem pojawia się z składaniem deklaracji IFT-2R, w której dodatkowo należy uzupełnić część E. Część E tyczy się sum kwot pobranego podatku w poszczególnych miesiącach. W przedstawionym przykładzie podatek nie został pobrany w przewidzianym ustawie prawidłowym okresie.

Naszym zdaniem zasadnym będzie wykazanie wartości w miesiącu kolejnym po miesiącu, w którym zostało wypłacona należność licencyjna oraz przesłanie wyjaśnienia do US o zaistniałej sytuacji. Wówczas deklaracja pozwoli także na określenie wysokości ustawowych odsetek.

W przypadku gdy, podatnik nie był świadomy obowiązków wynikających z rozliczenia podatku u źródła warto pamiętać o złożeniu wraz z czynnym żalem PIT-8AR (osoby fizyczne) lub CIT-10Z (osoby prawne). Niezapłacony podatek u źródła, może sprowokować dodatkowo kontrole podatkową.

 

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.