Przedsiębiorca. który utraci lub zrezygnuje z prawa do zwolnienia z podatku VAT ma obowiązek rozliczać podatek od świadczonych usług i sprzedanych towarów. Rozliczając podatek VAT często okazuje się, że na fakturze jest wykazywana niewłaściwa stawka VAT. Czy w każdym przypadku sprzedawca towarów i usług odpowiada za właściwą stawkę VAT na fakturze? Jakie konsekwencje niesie za sobą niewłaściwa stawka VAT na fakturze?

Niewłaściwa stawka VAT na fakturze

Określenie prawidłowej stawki VAT spoczywa zawsze na podatniku – czyli dostawcy sprzedanego towaru lub świadczonych usług. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to w obowiązkach podatnika jest ustalenie, czy sprzedawane przez niego towary i świadczone usługi mogą korzystać z obniżonej stawki lub zwolnienia z podatku VAT. Jeżeli sprzedawane towary oraz świadczone usługi nie są wymienione w przepisach ustawy o VAT lub innych aktach wykonawczych, jako podlegające obniżonej stawce lub zwolnienia z VAT, wówczas należy stosować generalną zasadę. Generalną zasadą jest opodatkowanie towarów i usług stawką podatkową w wysokości 23%. W przypadku gdy przedsiębiorca ma jakiekolwiek wątpliwości, powinien wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Zastosowana niewłaściwa stawka VAT na fakturze przy sprzedaży wywołuje określone skutki w podatku. W zależności od zawyżenia lub zaniżenia obowiązującej stawki podatku, powstaną różne konsekwencje na gruncie tego podatku.

Niewłaściwa stawka VAT na fakturze

Zawyżenie podatku

Zawyżenie stawki VAT na fakturze nakłada na sprzedawcy obowiązek odprowadzenia wykazanej wartości podatku. Oznacza to, że w przypadku dokonywania sprzedaży np. świeżego pieczywa dla którego ustawodawca przewidział stawkę podatku 8%, w momencie gdy przedsiębiorca zastosuje stawkę 23%, wówczas zobowiązany jest do odprowadzenia wartości naliczonej według stawki 23%.

Zaniżenie podatku

Zaniżona niewłaściwa stawka VAT, skutkuje natomiast powstaniem zaległości podatkowej od której mogą zostać naliczane odsetki ustawowe. W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanej z zaniżeniem podatku, przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia faktur korygujących. Oraz skorygowanie złożonych deklaracji VAT a następnie uregulowanie powstałych zobowiązań podatkowych. Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2017 zgodnie z nowelizacją przepisów o VAT, w razie stwierdzenia zaniżenia odprowadzanego podatku, przedsiębiorca narażony jest na sankcję karne. Wartość sankcji ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym.

Prawo do odliczenia a niewłaściwa stawka VAT

Prawo do odliczenia naliczonego VAT przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli zostaną spełnione określone warunki:

  • odliczenia dokonuje czynny podatnik VAT
  • nabyte towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych
  • kwota podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z faktury otrzymanej przez czynnego podatnika VAT

Jednocześnie otrzymanie faktury VAT z zawyżonymi stawkami VAT nie zostało wymienione jako ograniczenie uniemożliwiające odliczenie VAT z faktury. Reasumując przedsiębiorca, który otrzymał fakturę zawierającą zawyżoną stawkę VAT ma prawo dokonania odliczenia, pod warunkiem, że od tego zakupu po stronie sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy.