15 czerwca 2016 r. została wydana interpretacja indywidualna Ministra Finansów sygn. DD9.8220.2.197.2016.KZU zmieniająca interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 listopada 2015 r. , sygn. IBPB-1-1/4511-551/15/WRz. 

Podatnik wnioskujący o wydanie indywidualnej interpretacji planował zakupić motocykl i wykorzystywać go na potrzeby działalności gospodarczej. Wnioskodawca zapytał czy kupując motocykl będzie mógł skorzystać z opcji jednorazowej amortyzacji.

Zdaniem Wnioskodawcy mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Motocykl przyporządkowany jest do grupy 7 symbolu 740 KŚT (Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe), a zatem od wartości początkowej motocykla można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, ponieważ ten środek transportu nie jest samochodem osobowym, który jest przyporządkowany do 741 KŚT (Samochody osobowe).

motocykl nie podlega jednorazowej amortyzacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów uznał, że Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa i zmienił ją z urzędu.

Minister Finansów przywołał definicję samochodu osobowego z art. 5a pkt 19 a ustawy o PIT zgodnie z którym, ilekroć w ustawie mowa jest o samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 1. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

 2. pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

 3. pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,

  • do prac wiertniczych,

  • koparka, koparko-spycharka,

  • ładowarka,

  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

  • żuraw samochodowy,

 4. pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Minister Finansów zauważył, że definiując samochód osobowy na gruncie ustawy o PIT ustawodawca posłużył się odesłaniem do pojęcia pojazdu samochodowego z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie zaś z art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem samochodowym, jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. W myśl natomiast art. 2 pkt 45 tej ustawy motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Minister Finansów stwierdził, że pojęcie pojazdu samochodowego na gruncie ustawy Prawo o ruchu drogowym, do którego odsyła art. 5a pkt 19a ustawy o PIT obejmuje również motocykle. Motocykl mieści się zatem w definicji samochodu osobowego, o której mowa w art. 5a pkt 19a ustawy o PIT.

W związku z powyższym Minister Finansów uznał, że motocykl nie podlega jednorazowej amortyzacji.