Czy rządzący zaskoczą przedsiębiorców i pozwolą opłacać mały ZUS przez 3 lata? Kogo zmiana ta miałaby dotyczyć i w jakim zakresie miałaby obowiązywać? Jak wyliczane byłyby składki w tym okresie 3 lat?

Preferencyjny ZUS

Tytułem wstępu przypomnę, że mały ZUS jest to przywilej z którego mogą skorzystać osoby decydujące się na założenie działalności gospodarczej pod warunkiem, że :

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W obecnym stanie prawnym mały ZUS obowiązuje przez pełne 24 miesiące prowadzenia działalności.

Mały ZUS przez 3 lata_

Mały ZUS przez 3 lata?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące małego ZUS-u. Zgodnie z projektem, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych opłacających mały ZUS stanowiłaby :

  1. w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  2. w okresie od 25 miesiąca kalendarzowego do 36 miesiąca kalendarzowego od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zatem widzimy, że zmiany dla przedsiębiorców byłyby dwie. Jedna to wydłużenie okresu opłacania niższych składek, a druga dotyczyłaby podstawy, która nie mogłaby być mniejsza niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności i nie mniejsza niż 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pozostałych miesiącach do 36 miesiąca kalendarzowego od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Jeśli taka sytuację odnieślibyśmy do 2017 roku, to podstawy byłyby równe najpierw 600 zł, a potem 1200 zł.

Resort proponuje, aby nowy przepis obowiązywał od 1 stycznia 2018 r. i nie dotyczył osób, które założyły działalność gospodarczą przed tym dniem. Oznacza to, że ten przywilej dotyczyłby wyłącznie osób, które założą działalność od 2018, dla pozostałych zasady opłacania składek by się nie zmieniły.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu podniesiono, że część z przedsiębiorców zawiesza lub rezygnuje z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie preferencyjnego okresu opłacania składek lub w roku następnym. Jak wynika z badań i danych statystycznych trzeci rok działalności jest kluczowy dla funkcjonowania firmy. Stąd też proponuje się, by okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 30% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 60% minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dopiero po tym okresie (3 latach) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zaczęłyby opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach). Proponowane rozwiązanie ma wpłynąć na wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększyć wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw. 

Proponowane wydłużenie o rok preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zmniejszyłoby koszty prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.