Mały ZUS, a zawieszenie działalności gospodarczej – jaka jest zależność między tymi dwoma zagadnieniami. Czy okres zawieszenie wydłuża preferencję w opłacaniu składek ZUS?

Zawieszenie działalności gospodarczej 

Z przywileju zawieszenia działalności gospodarczej może skorzystać każdy z przedsiębiorców, który nie zatrudnia pracowników. Pod pojęciem pracownika należy rozumieć osobę zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W tej grupie pracowników należy uwzględniać osoby na urlopach macierzyński, czy wychowawczych.

Zasada mówi, że zawieszenie działalności gospodarczej może być na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

Dłuższe zawieszenie działalności

Dłuższe zawieszenie działalności gospodarczej może być dokonane jeśli związane jest z obowiązkami rodzicielskimi. Przepisy stanowią, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres :

  • do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia,
  • a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Z tego uprawnienia przedsiębiorca może skorzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Mały ZUS, a zawieszenie działalności gospodarczej

Mały ZUS

Mały ZUS to ulga w opłacaniu składek społecznych. Minimalna podstawa do opłacania składek do 30% minimalnego wynagrodzenia. Przywilej ten przysługuje przedsiębiorcy przez pełne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Czas ten liczy się go od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przykładowo przedsiębiorca który założył działalność 2 stycznia 2017 roku, ma prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS do stycznia 2019 włącznie.

Mały ZUS, a zawieszenie działalności gospodarczej

Okres zawieszenia działalności gospodarczej nie wydłuża okresu 24 opłacania preferencyjnych składek ZUS. Oznacza, to że jeśli przykładowo przedsiębiorca który założył działalność 2 stycznia 2017, zawiesi ją na okres od 1 styczni 2018 do 30 kwietnia 2018, to i tak prawo do opłacania małych składek będzie miał do stycznia 2019 roku włącznie.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.