Wykorzystując w działalności środki trwałe przedsiębiorcy często podejmują decyzję dotyczące modernizacji danego składnika. Od 1 stycznia 2018 roku, limit ulepszenia środków trwałych został zwiększony do 10.000 zł. Jaki limit ulepszenia należy stosować dla środków trwałych wprowadzonych do końca 2017 roku?

Limit ulepszenia środków trwałych w praktyce

Limit ulepszenia środków trwałych

Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustwy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł. Natomiast Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł. Dodatkowo wydatki te powinny powodować wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania (analogicznie art. 16g ust 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Określony limit w art. 22g ustawy o PIT, do końca 2017 roku wynosił 3500 zł. jaki limit należy zastosować do środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej w 2018 roku, które zostały wprowadzone przed 2018 roku?

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacje

16 lutego 2018 roku, spółka zwróciła się do Oranu Podatkowego, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego, w zakresie ustalenia, czy wydatki na ulepszenie środków trwałych, mogą być rozpoznane jako jednorazowy koszt podatkowy. We wniosku spółka wskazała, że posiada środki trwałe przyjęte do użytkowania przed dniem 31 grudnia 2017 roku. Niektóre z posiadanych składników majątku będą ulepszane po dniu 1 stycznia 2018 roku, w wyniku czego nastąpi wzrost ich wartości użytkowej. Wartość ulepszeń przekroczy 3.500 zł natomiast nie przekroczy 10.000 zł w roku podatkowym w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego.

Zdaniem spółki, w odniesieniu do art. 15 ust. 13 updop (art. 22g. ust 17 updof) wydatki przekraczające 3500 zł przeznaczone na modernizację środków trwałych, które nie przekraczają 10.000 zł, nie powinny zwiększać wartości początkowej środków trwałych. Wydatki powinny być rozpoznane jako jednorazowy koszt podatkowy.

Stanowisko KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej  o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.62.2018.1.AW, uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Jak zaznaczył organ podatkowy przepisy dotyczące ulepszenia środka trwałego zawarte w art. 22g ust. 17 updof oraz art. 16 ust. 13 updop, należy stosować w oparciu o ustawę z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przepisach przejściowych w art. 11 ustawodawca wskazał, że nowy limit ulepszenia o wartości 10.000 zł należy stosować jedynie do środków trwałych przyjętych do użytkowania po dniu 31 grudnia 2017 roku. Oznacza to, że dla składników majątków wprowadzonych przed 2018 roku, w dalszym ciągu obowiązuje limit ulepszenia 3.500 zł. Natomiast dla składników wprowadzonych od 2018 roku stosujemy limit ulepszenia 10.000 zł.