Likwidacja stanowiska pracy bardzo często skłania pracodawcę do wypowiedzenia umowy pracownikom. Takie działanie może być podyktowane modernizacją, restrukturyzacją lub złym stanem finansowym przedsiębiorstwa. Jakie obowiązki na pracodawcę nakłada likwidacja stanowiska pracy i jakie prawa daje pracownikom?

Likwidacja stanowiska pracy

W przypadku gdy przedsiębiorca rozwija swoją działalność często stara się zatrudnić dodatkowy personel, co realnie ma się przełożyć na osiągnięcie większych zysków. Otwarcie nowego stanowiska pracy nie zawsze jest trafną decyzją a koszty związane z utrzymaniem mogą przerosnąć pracodawcę. W zależności od ilości zatrudnienia pracowników przedsiębiorca może podlegać pod przepisy regulowane przez kodeks pracy lub ustawę regulującą szczególne zasady rozwiązywania umów. W przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób regulują go przepisy kodeksu pracy. Natomiast ustawia z dnia 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników reguluje prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego minimum 20 pracowników.

W kodeksie pracy zgodnie z Art. 32 :

§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Likwidacja stanowiska pracy

Dodatkowo zgodnie z Art. 361:

§ 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Natomiast w przypadku gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1 pkt. 1 zatrudniając:

  1.  10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy w trybie Art. 8 ust. 1:

  1.  jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawę pieniężną określa się według obwiązujących zasad wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent najpóźniej w terminie wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.