Pora letnia, a zatem temperatury mamy już bardzo wysokie. Przedsiębiorco, sprawdź w jaki sposób musisz zadbać o swoich pracowników w tym gorącym okresie. W tym artykule omawiamy letnie obowiązki pracodawcy.

W czasie upałów pracodawcy muszą pamiętać o tym, aby swoim pracownikom zapewnić odpowiednie warunki do pracy. Chodzi tutaj o zapewnienie napojów oraz odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki.

Letnie obowiązki pracodawcy

Napoje

Przepisy BHP, a dokładnie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w § 112 oraz § 113 określają, że  pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy i woda powinna być dostępna stale.

Co więcej § 4 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów nakazuje pracodawcy zapewnić pracownikom napoje :

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego powyżej 25oC,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje, muszą one bezwzględnie zostać zapewnione przez pracodawcę.

Warto też dodać, że pracodawca jest obowiązany zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higienicznosanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

  1. 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków,
  2. 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,
  3. 30 l – przy pracach niewymienionych w pkt 1 i 2.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

W przepisach określona jest minimalna temperatura – w pomieszczeniach biurowych nie mniejsza niż 18oC, maksymalna natomiast nie. Należy jednak mieć na względzie BHP i to, aby pracownik miał odpowiednie warunki do pracy. Jeśli temperatury na zewnątrz są wysokie, to należy zadbać o klimatyzatory lub wiatraki.

Ponadto ustawodawca w 145 § 1 ustawy z dnia  26.06.1974 r. Kodeks pracy przewidział możliwość skrócenia czasu pracy pracownika w sytuacji, gdy pracownik wykonuje obowiązki w warunkach szczególnie uciążliwych. Skrócenie czasu pracy nie może nieść za sobą obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Pracownik młodociany

Pracownik młodociany jest pod szczególną ochroną. W jego przypadku należy pamiętać o tym, że nie może on wykonywać prac :

  • w pomieszczeniach, gdy temperatura powietrza przekracza 30 °C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65%,
  •  środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15 °C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniach o temperaturze pośredniej.

W takich przypadkach należy pracownika zwolnić z obowiązku świadczenia pracy lub przenieść do innych zadań.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.