Kto i kiedy składa ZUS DRA cz.II? W jaki sposób należy wypełnić ten dokument? Jaki jest termin na jego przesłanie do ZUS? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Kto i kiedy składa ZUS DRA cz.II?

Druk ZUS DRA cz. II przeznaczony jest dla osób, które opłacają ZUS uzależniony od przychodu i rozliczają składki tylko za siebie. Jeśli przedsiębiorca opłaca składki jeszcze za kogoś np. za osobę współpracującą, pracownika, czy zleceniodawcę, to wówczas składa druk ZUS RCA cz. II.

Dokumenty te składa się za styczeń danego roku lub za pierwszy miesiąc, od którego przedsiębiorca rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą. Druki składane są wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

Obowiązują terminy do 10. gdy przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie lub do 15. gdy opłaca składki także za innych ubezpieczonych.

ZUS DRA cz. II składa się co roku, gdyż co roku ustalana jest podstawa na nowo.

Przykład 1

Pani Natalia będzie opłacała ZUS od przychodu od początku stycznia. Do ZUS reguluje składki tylko za siebie, czyli druk ZUS DRA cz. II musi złożyć w terminie do 11.02.2019 r. (10.02.2019 wypada w niedzielę).

Przykład 2

Pan Dariusz po wznowieniu działalności w kwietniu będzie opłacał składki od podstawy uzależnionej od przychodu. Do ZUS reguluje składki tylko za siebie, czyli druk ZUS DRA cz. II musi złożyć w terminie do 10.05.2019 r.

ZUS DRA cz.II

W jaki sposób należy wypełnić ten dokument?

Formularz ZUS DRA cz. II można przesłać:

 • za pomocą programu Płatnik,
 • przy użyciu platformy PUE ZUS,
 • listem poleconym do ZUS,
 • złożyć osobiście w ZUS.

Niezależnie od formy przekazania dokumentu, należy w nim wypełnić kilka pól.

W I. części wpisujemy identyfikator deklaracji 01 (kolejne numery 02, 03 … będą oznaczać korekty) i rok na który ustalana jest podstawa.

W II. części druku wpisywane są dane przedsiębiorcy, takie jak:

 • NIP,
 • REGON,
 • PESEL,
 • rodzaj i nr dokumentu tożsamości,
 • nazwę skróconą,
 • nazwisko,
 • imię,
 • datę urodzenia.

Trzecia – najważniejsza część dotyczy podstawy wymiaru składek emerytalnej, rentowej, czyli także wypadkowej, chorobowej (jeśli jest opłaca) i FP jeśli przedsiębiorcy dotyczy. Tutaj podawany jest:

 • przychód z działalności gospodarczej za rok poprzedni,
 • najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku).

W ostatniej – czwartej części wpisywane jest data wypełnienia i składany jest podpis, gdy dokument wysyłany jest papierowo.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

ZUS DRA cz.II

Który przedsiębiorca musi złożyć druk ZUS DRA cz.II?

Prawidłowo ! Błędnie

Czy przedsiębiorca, który chce w kolejnym roku płacić ZUS od przychodu musi ponownie złożyć ZUS DRA cz.II?

Prawidłowo ! Błędnie

Przedsiębiorca od stycznia opłaca ZUS od przychodu. Do kiedy składa ZUS DRA cz. II?

Prawidłowo ! Błędnie

Pan Jan od stycznia 2019 r. korzysta z ZUS-u od przychodu. W działalności opłaca składki za siebie i zleceniobiorcę. Na jakim druku poinformuje ZUS o kwocie swojego przychodu?

Prawidłowo ! Błędnie

Czy przedsiębiorca sam wylicza podstawę składek ZUS, uzależnioną od przychodu?

Prawidłowo ! Błędnie