Kto może dostać urlop na poszukiwanie pracy? Jak o niego zawnioskować? Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Kto może dostać urlop na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy jest przywilejem pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Należy się on osobom, którym umowę wypowiedział pracodawca, a także gdy pracownik odmówił przyjęcia proponowanego wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

W jakim czasie można uzyskać dni na poszukiwanie pracy?

Dni na poszukiwanie pracy mogą być udzielone pracownikowi, który jest w okresie wypowiedzenia. Co ważne należy się on wyłącznie pracownikowi, który ma co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy.

Czy w czasie tego urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?

Tak, w tym czasie pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Jak zawnioskować o dodatkowy urlop?

O urlop, który ma być przeznaczony na znalezienie nowej pracy pracownik musi zawnioskować – nie jest on udzielany odgórnie. Wniosek należy złożyć w sposób przyjęty u danego pracodawcy, czyli np. online – poprzez dostępny system pracodawcy lub w formie papierowej (wzór można znaleźć tutaj).

Jaki jest wymiar urlopu na poszukiwanie pracy?

Wymiar zwolnienia wynosi:

  1. 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  2. 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Oznacza to, że dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikowi, który jest zatrudniony na:

  • próbę, na okres co najmniej 3 miesięcy,
  • określony lub nieokreślony.

Czy dni na poszukiwanie pracy są częścią urlopu wypoczynkowego?

Te dni wolne są dodatkowymi dniami, poza pulą urlopu wypoczynkowego.

urlop na poszukiwanie pracy

Czy wymiar etatu pracownika ma znaczenie?

Nie, nie ma to znaczenia. Dni na poszukiwanie pracy są zależne jedynie od okresu wypowiedzenia i zawsze wynoszą 2 lub 3 dni.

Czy pracodawca może nie udzielić tych dni wolnych?

Nie, pracodawca nie ma możliwości odmówić pracownikowi prawa do wykorzystania tego wolnego.

Czy pracownikowi, który złożył wypowiedzenie przysługują dni na poszukiwanie?

Z dodatkowych dni nie może skorzystać zatrudniony, który sam dokonał wypowiedzenia, albo umowę z nim rozwiązano za porozumieniem stron. Przeznaczeniem tych dni wolnych jest znalezienie nowego zatrudnienia, zatem nie przysługuje on osobom, które zdobyły już nowe zatrudnienie, lub które po zakończeniu okresu wypowiedzenia zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Gdzie przechowywać wnioski o takie dni urlopu?

Wniosków o dni wolne na poszukiwanie pracy, nie umieszczamy w aktach osobowych. Należy je przechowywać w ewidencji prowadzonej dla każdego pracownika odrębnie.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Urlop na poszukiwanie pracy

Pan Janusz jest zatrudniony w firmie X przez 2 lata. Otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie umowy. Ile dni zwolnienia przysługuje pracownikowi na poszukiwanie pracy?

Prawidłowo ! Błędnie

Pani Natasza złożyła pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. Czy ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy?

Prawidłowo ! Błędnie

Pan Filip jest zatrudniony na 1/3 etatu. Po 4 latach pracy otrzymał wypowiedzenie. Ile dni zwolnienia przysługuje temu pracownikowi na poszukiwanie pracy?

Prawidłowo ! Błędnie