Bardzo często można znaleźć wiele sprzecznych informacji na temat opłacalności kopania kryptowalut. Natomiast nie ma co ukrywać, że miner w zależności od udostępnionej mocy obliczeniowej będzie ponosić koszt zużycia prądu elektrycznego. Czy ponoszone koszty prądu w miningu może stanowić koszt uzyskania przychodu? Zapraszam do zapoznania się nowymi interpretacjami podatkowymi wydawanymi w tym zakresie.

Czym jest mining?

Mining czyli to tak zwane wydobycie/kopanie kryptowalut. Jest jednym z sposobem pozyskania danej kryptowaluty. Górnik czyli osoba, która udostępnia moc obliczeniową sieci danej kryptowaluty, która jest odpowiedzialna za autoryzację transakcji. W zamian za udostępnienie mocy obliczeniowej, górnik wynagradzany jest nowo wygenerowanymi monetami danej kryptowaluty oraz prowizjami za przelewy (opłatami transakcyjnymi). O rozliczeniu przychodów z kopania kryptowalut pisaliśmy tutaj.

Koszty prądu w miningu

Koszty prądu w miningu

Rozliczając kryptowaluty w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma prawo rozliczać poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności, jeżeli nie zostały wymienione w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu (art. 23. ustawy o PIT). Częstym sporem na lini KIS – przedsiębiorca, był powracający temat prawa zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków za zużycie prądu potrzebnego do zasilenia koparek do kryptowalut.

Możliwość zaliczenia wydatku na prąd jest dla przedsiębiorcy bardzo istotne, z uwagi na wysoki wskaźnik poboru prądu przez „koparki” do kryptowalut.

Czy koszty prądu w miningu mogą stanowić KUP?

W dniu 16 kwietnia 2018 roku (uzupełnienie wniosku z 2 lipca 2018), przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będący czynnym podatnikiem VAT, wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Stan faktyczny

Wnioskodawca w miejscu zamieszkania posiada „koparkę” do kryptowalut, która pracuje 24 godziny na dobę. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie jest minimalna w stosunku do całego mieszkania natomiast wykorzystanie energii jest wyższe o ponad 100% od energii wykorzystywanej na cele prywatne. Wnioskodawca dzięki zainstalowanym urządzeniom jest w stanie monitorować dokładne zużycie prądu przez „koparkę”. Dodatkowo jak podkreśla wnioskodawca na podstawie informacji udzielonej od dostawcy energii. Rozdział instalacji nie jest możliwy przez co nie ma też możliwości założenia odrębnego licznika.

Wnioskodawca nie chce też rozliczać kosztów energii na podstawi proporcji wydzielonego mieszkania do części wykorzystywanej w działalności gospodarczej, gdyż rozwiązanie takie nie jest współmierne do osiąganych kosztów. Urządzenia mieszczą się na powierzchni mniejszej niż 1m², a pobór energii jest 100% większy niż od energii wykorzystywanej na cele prywatne.

Zdaniem wnioskodawcy, najlepszym rozwiązaniem będzie podłączenie serwerów obliczeniowych do podlicznika energii zamontowanego we własnym zakresie na osobnej linii zasilającej. Na podstawie wskazań tego podlicznika i faktury za energię elektryczną od dostawcy. Koszt zużycia energii elektrycznej będzie zaliczany w koszty uzyskania przychodu i księgowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ponieważ pozyskiwanie kryptowalut, odbywa się wyłącznie przez pracę urządzeń zasilanych energią elektryczną, to koszt zużycia przez te serwery energii elektrycznej na podstawie zainstalowanego podlicznika i faktury za energię elektryczną, jest kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko KIS

W wydanej 4 lipca 2018 roku indywidualnej interpretacji podatkowej (0113-KDIPT2-1.4011.234.2018.3.RK), Dyrektor KIS uznam stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Jak podkreślił Dyrektor KIS:

„(…) wyżej opisane wydatki na energię elektryczną ponoszone są przez Wnioskodawcę w związku z pozyskiwaniem pierwotnym kryptowalut, które po sprzedaży będą stanowiły przychód z działalności gospodarczej. Zatem, o ile powyższe wydatki zostaną faktycznie poniesione i odpowiednio udokumentowane, będą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga, że wydatki te nie byłyby ponoszone, gdyby nie prowadzona działalność gospodarcza. Poniesienie ich spowoduje, że zrealizowany będzie cel gospodarczy Wnioskodawcy, tj. uzyska On z wydobytych kryptowalut przychód w postaci ceny zbywanych kryptowalut. Koszty te nie powstają samoistnie, w oderwaniu od prowadzonej działalności gospodarczej. Umożliwia to bezpośrednie powiązanie ich z przychodami osiąganymi z tego tytułu.

Dodać należy również, że brak możliwości zaewidencjonowania danych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z uwagi na brak posiadania przez podatnika wymaganej w ww. rozporządzeniu formy ich udokumentowania – nie oznacza automatycznego braku możliwości uznania ich za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem podatnik w inny sposób rzetelnie udokumentuje poniesienie kosztu podatkowego, powinien to uwzględnić w trakcie roku podatkowego w bieżącej zaliczce na podatek, jak również w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.”