Podatnik prowadzący sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej ma obowiązek ewidencjonować zwroty, uznane reklamacje oraz błędy zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT.  W dzisiejszym wpisie szczegóły jak ma wyglądać korekta sprzedaży na kasie fiskalnej.

Zwroty towarów i uznane reklamacje

Zasady ewidencjonowania zwrotów i reklamacji określone zostały w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie otrzymało z dniem 01 maja 2019 nowe brzmienie w związku z wprowadzeniem kas on-line. Jednak zasady dotyczące korekty sprzedaży na kasie fiskalnej pozostały bez zmian.

Podatnik, który otrzymał od klienta zwrot towaru albo uznał reklamację nie ewidencjonuje tego zdarzenia na kasie. W przypadku gdy zwrot lub reklamacja wiąże się ze zwrotem całości lub części należności podatnik ujmuje te zdarzenia w odrębnej ewidencji.

Ewidencja zgodnie z § 3 ust 3 zawiera następujące pozycje:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Przykład 1

Pani Julia prowadząca sklep z odzieżą ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej. W dniu 25 kwietnia 2019 dokonała sprzedaży 3 sztuk odzieży na łączną kwotę 150 zł. W dniu 06 maja 2019 klientka dokonała zwrotu 1 sztuki odzieży o wartości 50 zł. Pani Julia zwróciła klientce część należności oraz ujęła zwrot towaru o wartości 50 zł w odrębnej ewidencji. Sporządziła także protokół zwrotu towaru, który podpisała wraz z klientką.

Oczywiste pomyłki

Podatnikom może zdarzyć się zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej błędnej kwoty sprzedaży. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki należy dokonać niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji. Ewidencja powinna zawierać:

  • błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego);
  • krótki opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Następnie należy zaewidencjonować na kasie sprzedaż w prawidłowej wysokości.

Przykład 2

Pani Izabela prowadząca salon kosmetyczny zaewidencjonowała na kasie w dniu 06 maja 2019 usługę w nieprawidłowej wysokości – 5000 zł. Rzeczywista wartość usługi wynikająca z obowiązującego cennika salonu wynosi 500 zł. Pani Izabela niezwłocznie ujęła sprzedaż wynikającą z oczywistej pomyłki w odrębnej ewidencji oraz dołączyła paragon potwierdzający tę sprzedaż. Następnie zaewidencjonowała na kasie sprzedaż usługi  w prawidłowej wysokości -500 zł.

Podatnik ewidencjonujący sprzedaż na kasie fiskalnej, który otrzymał zwrot towaru:

Correct! Wrong!

W celu prawidłowej ewidencji zwrotu towarów podatnik poza obowiązkiem prowadzenia odrębnej ewidencji musi posiadać:

Correct! Wrong!

W celu korekty sprzedaży na kasie fiskalnej wynikającej z oczywistej pomyłki podatnik powinien:

Correct! Wrong!