Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma wiele obowiązków w zakresie przesyłania wymaganych formularzy, deklaracji, wniosków jak i innych dokumentów. Docelowo standardem ma być umożliwienie przedsiębiorcy „załatwianie” większości spraw za pośrednictwem internetu. Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają lub mają obowiązek korzystać z elektronicznych dokumentów. Jak w praktyce powinna wyglądać korekta dokumentów elektronicznych?

Kiedy korekta dokumentów elektronicznych jest wymagana?

Przedsiębiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy przesyłający e-deklaracje jest zobowiązany do przesłania jej korekty w przypadku stwierdzenia w niej nieprawidłowości. Korektę należy złożyć niezwłocznie po wykryciu niepoprawnych lub po zmianie danych, które powodują zmiany w pierwotnym e-dokumencie. Wszystkie e-dokumenty można korygować do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynikającego z przesłanego dokumentu. Natomiast w przypadku przesłania korekty za okres objęty kontrolą lub postępowaniem podatkowym, korekta dokumentów elektronicznych zostanie uznana za nieskuteczną.

Przesłana korekta dokumentów elektroniczny, tak jak w przypadku korekt papierowych staje się aktualną wersją przesłanego dokumentu. E-deklaracja powinna być oznaczona jako korekta deklaracji, co skutkuje anulowaniem przesłania pierwszego e-dokumentu. Korekta powinna zostać wypełniona prawidłowymi danymi. Z uwagi na to, ze korekta deklaracji staje się nową wersją rozliczenia, należy przesłać ją ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Załączniki należy przesłać bez względu czy zostały w nich wprowadzone jakiekolwiek zmiany czy też nie.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie, udostępnia możliwość skorzystania z platformy „E-deklarację„, która pozwala na wypełnienie interaktywny druków oraz przesłanie uwierzytelniając je danymi autoryzującymi. Warto pamiętać, że obecnie nie ma obowiązku składania ORD-ZU czyli uzasadnienia wyjaśniającego przyczynę złożenia korekty.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Co do zasady ogólnej wyrażonej w art. 68 – 70 ordynacji podatkowej, zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. W przypadku gdy nastąpiło wydłużenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, możliwe jest dokonanie korekty deklaracji złożonych za wcześniejsze okresy rozliczeniowe. Zgodnie z art. 70, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu np. w przypadku

  • wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku;
  • ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego;
  • wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny;
  • nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości w złożonych e-deklaracjach, podatnik ma obowiązek dokonania korekty deklaracji, która stanie się aktualną wersją deklaracji podatkowej. Korekty dokumentów i e-dokumentów można dokonać do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego. Warto pamiętać, że przesyłane pliki JPK też mogą być poddane korekcie, więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.