Z dniem 15 lipca 2016 r. wchodzi w życie tzw. „klauzula o unikaniu opodatkowania”. Zgodnie z nią czynność, która została dokonana przez podatnika przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej – sprzecznej z przedmiotem oraz celem ustawy podatkowej – nie skutkuje osiągnięciem takiego celu, jeżeli sposób działania podatnika był sztuczny.

Sposób działania – jak wskazuje klauzula – uznaje się za sztuczny w rozumieniu ustawy, jeżeli występujące okoliczności wskazują na to, że nie zostałby zastosowany przez rozsądnie działający podmiot kierujący się celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem oraz celem przepisu ustawy podatkowej.

Co istotne powyższa klauzula nie ma zastosowania, jeżeli korzyść majątkowa (suma korzyści) osiągniętych przez podatnika z tytułu wykonania danej czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100.000 zł.

klauzula o unikaniu opodatkowania

Zauważyć również należy, że podmioty, które chciałyby się zabezpieczyć przed zastosowaniem powyższej klauzuli mogą wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej. Wniosek taki może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej.

Opłata za jego złożenie wynosi 20.000 zł i należy ją uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego otrzymania przez Ministra Finansów.