Sprzedaż towarów w krajach Unii Europejskiej dość często wiąże się z transakcją definiowaną przez ustawę o VAT jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W tym artykule znajdziecie informacje o warunkach niezbędnych do zakwalifikowania transakcji sprzedaży do WDT oraz o wyjątkach od reguły.

Kiedy występuje WDT?

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium Polski w wykonaniu czynności opodatkowanych na terytorium innego kraju Unii Europejskiej, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, które zostaną opisane poniżej.

Warunek nr 1- status sprzedawcy

Aby mówić o WDT sprzedawca musi być podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego. W przypadku gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu WDT wystąpi zawsze, niezależnie od statusu sprzedawcy.

Warunek nr 2- status nabywcy

Oprócz właściwego statusu sprzedawcy należy również spełnić warunek statusu nabywcy. Zgodnie z art. 13 ust.2 nabywcą towarów musi być:

1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym do VATu unijnego w innym niż Polska kraju unijnym, lub

2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej zarejestrowanym do VATu unijnego w innym niż Polska kraju unijnym, lub

3. podmiotem niewymienionym powyżej, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, lub

4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Wyjątek nr 1

Za WDT uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15 towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium Polski na terytorium innego państwa unijnego, które zostały w Polsce w ramach jego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach WNT, albo sprowadzone na terytorium Polski w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Przykład

Polska spółka posiada oddział we Francji. Część z wytworzonych w Polsce towarów wywozi do oddziału we Francji, które są następnie sprzedawane francuskim kontrahentom. Mimo, że towary nie były przedmiotem sprzedaży to ich wywóz będzie traktowany jako WDT.

Nie będziemy natomiast mówili o WDT w przypadku przemieszczenia towarów gdy:

1) towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz,

2) przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

3) towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie transportu pasażerskiego wykonywanego na terytorium Wspólnoty z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokładach tych pojazdów,

4) towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika,

5) towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy dokonanej przez tego podatnika, jeżeli przemieszczenie towarów następuje na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest ta wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

6) towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju na rzecz tego podatnika usług polegających na ich wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju;

7) towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, który przemieścił lub na rzecz którego przemieszczono te towary;

8) towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, pod warunkiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego z uwagi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony od cła,

9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym lub energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej.

W sytuacji gdy ustaną powyższe okoliczności, przemieszczenie towarów uznaje się za WDT.

Kiedy transakcja stanowi WDT

Wyjątek nr 2

Zgodnie z art.13 ust. 8 za WDT nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, oraz towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5.Chodzi zatem o np. dostawę statków i samolotów a także towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadzie marży.

Opodatkowanie WDT

Kwestia opodatkowania WDT została omówiona w tym artykule.