Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą może zdarzyć się sytuacja kiedy mamy również gospodarstwo rolne. Jak należy wówczas rozliczyć się z podatku dochodowego oraz vatu? 

Rolnik ryczałtowy

Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze. Rolnik co do zasady korzysta ze zwolnienia od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rolnik zwolniony jest również z wystawiania faktur. Tutaj obowiązek ten został przeniesiony na osobę dokonującą zakupu od rolnika do wystawienia faktury vat-rr, więcej tutaj.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a status rolnika

W sytuacji gdy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą gdzie jesteśmy podatnikami vat czynnymi i jednocześnie jesteśmy rolnikiem, który zrezygnował ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 należy sporządzić jedną deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7/VAT-7K , która zawiera dane łączne. Należy zatem prowadzić wspólny rejestr na potrzeby podatku od towarów i usług.

Rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia od podatku i w konsekwencji stał się czynnym podatnikiem VAT, może po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia (zrezygnować ze statusu czynnego podatnika VAT). Zwolnienie to obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.

Podatek dochodowy u rolnika

Jeśli chodzi  o rozliczenie podatku dochodowego to rolnicy nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie mowa, że przepisów ustawy nie stosuje się w odniesieniu do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z ustawą działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

⋅ miesiąc – w przypadku roślin,

⋅ 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

⋅6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

⋅2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia

Natomiast działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Rolnicy są jednak zobowiązani do zapłaty podatku rolnego, w wysokości zależnej od posiadanego areału oraz składki ubezpieczeniowe KRUS.