Od 1 stycznia 2018 roku każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech.

Jeden rachunek do opłacania składek ZUS

Pisałam już wcześniej o tym, że takie zmiany są planowane, ale ustawa w ostatecznym kształcie została przez prezydenta podpisana 18 maja 2017 roku. 

Warto pamiętać o tym, że do końca tego roku płatnicy wpłacają składki ZUS na dotychczasowe konta tj. :

  • 83101010230000261395100000 – z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  • 78101010230000261395200000 – z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 73101010230000261395300000 – z tytułu składek FP i FGŚP,
  • 68101010230000261395400000 – z tytułu składek na FEP.

W uzasadnieniu do ustawy zmieniającej określono, że z przedstawionych wyżej regulacji dotyczących opłacania składek wynika, iż płatnik składek, wykonując ustawowy obowiązek, w każdym miesiącu dokonuje kilku wpłat na różne rachunki bankowe i wykorzystuje przy tym kilka odrębnych dokumentów płatniczych. W konsekwencji można spotkać się z opiniami, iż sposób realizacji obowiązku opłacania składek jest kosztowny i czasochłonny. Natomiast zastąpienie dotychczasowego systemu poboru składek opartego na czterech centralnych rachunkach składkowych systemem indywidualnych rachunków składkowych generowanych dla płatników składek bezpośrednio przez Zakład. Usprawni to identyfikację dokonywanych wpłat wynikającą z przypisania indywidualnego numeru rachunku konkretnemu płatnikowi składek.

Generowane przez Zakład indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek służyć będą jedynie do ewidencji wpłat z tytułu składek. W związku z tym, że indywidulane rachunki nie będą rachunkami płatniczymi, nie przewiduje się możliwości dokonywania żadnych wypłat z tych rachunków. Zakład będzie zlecał bankowi realizację przelewów na rachunki FUS, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP jedynie z rachunku centralnego.

Od 2018 roku zgodnie ze znowelizowaną ustawą płatnika będzie obowiązywać numer rachunku składkowego, czyli numer rachunku wygenerowany przez ZUS zgodny ze standardem Numeru Rachunku Bankowego. 

Zakład wygeneruje i przydzieli numer rachunku składkowego dla płatnika składek niezwłocznie po utworzeniu konta płatnika składek, w celu opłacania należności z tytułu wszystkich składek ZUS. Dla płatników składek rozliczających składki w odrębnych deklaracjach ZUS wygeneruje numer rachunku składkowego osobny dla każdego z zakresów numerów deklaracji.

Informację o przydzielonym numerze rachunku składkowego ZUS niezwłocznie przekaże płatnikowi składek w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego jako przesyłkę rejestrowaną lub – w przypadku płatnika składek, który w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS utworzył profil informacyjny – udostępni numer rachunku składkowego w systemie teleinformatycznym. 

W przypadku nieotrzymania informacji o przydzielonym numerze rachunku składkowego płatnik składek jest obowiązany zwrócić się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o jej przekazanie, przed najbliższym terminem opłacania składek. Co więcej skutki otrzymania błędnej informacji o przydzielonym numerze rachunku składkowego nie obciążają płatnika składek.

ZUS będzie miał możliwość uzupełniania danych na kontach płatników, między innymi o numery rachunków składkowych.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wygeneruje numery rachunków składkowych i zewidencjonuje je na kontach płatników składek wpisanych do Centralnego Rejestru Płatników Składek.

W tym samym terminie przekaże informacje o numerach rachunków składkowych płatnikom składek, którzy opłacają należności z tytułu składek, w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego jako przesyłkę rejestrowaną lub – w przypadku płatników składek, którzy w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzyli profil informacyjny – udostępni numery rachunków składkowych w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Jeżeli płatnicy składek nie otrzymają informacji o numerach rachunków składkowych w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., są obowiązani zwrócić się do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o jej przekazanie przed najbliższym terminem opłacania składek.

Numery rachunków składkowych wygenerowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dnia 31 grudnia 2017 r. będą aktywne od dnia 1 stycznia 2018 r.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.