Praktycznie każdy z podatników ma możliwość rozliczania kosztów. Ich wysokość oraz sposób rozliczania zależy od tego, z jakim typem umowy mamy do czynienia. W tym artykule zajmę się specyficznymi – 50% kosztami i uzyskania przychodu i odpowiem na pytanie – jakie zmiany odnośnie 50% KUP przeniesie 2018 rok?

Uregulowania obecnie obowiązujące

Do końca tego roku podatnicy ogólnie określani mianem twórców i artystów mają opcję rozliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu. Przy tym rozliczeniu ważny jest limit tych kosztów, który wynosi 1/2 z 85 528 zł, czyli 42 764 zł. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem, 50% koszty uzyskania przychodu mogą być uwzględniane :

  1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami (koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe).

Jakie zmiany odnośnie 50_ KUP przeniesie 2018 rok_

Jakie zmiany odnośnie 50% KUP przeniesie 2018 rok?

Ustawa nowelizująca wprowadza nowy limit i katalog zamknięty osób, które z 50% KUP mogą skorzystać. Do tej pory limit wynosił 42 764 zł, a od 2018 roku będzie na poziomie 85 528 zł.

Jeśli chodzi natomiast o drugą zmianę, to ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano ust. 9b w art. 22, który wskazuje na podmioty które 50% koszty uzyskania przychodu mogą rozliczać. Są to osoby uzyskujące przychody z tytułu działalności :

  1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
  5. publicystycznej.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.