Czym jest wolny zawód? Jak zgłaszać wolne zawody do ZUS? Jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie?

Moje pytanie – zadanie w tytule oraz ten artykuł pojawia się w odniesieniu do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Ten przepis wprowadza tzw. pakiet startowy, którego jednym z ogniw jest ulga na start. Od 30 kwietnia kod, który był zarezerwowany dla wolnych zawodów zostanie przypisany do przedsiębiorców korzystających z ulgi na start. W temacie właściwego zgłoszenia ubezpieczonego oraz tego, co zrobić po upływie okresu ulgi na start, już się wypowiadałam, a teraz zajmę się osobami, które można powiedzieć stracą prawo do używania dotychczasowego kodu tytułu ubezpieczenia.

Czym jest wolny zawód?

Aby podać właściwą definicję wolnego zawodu należy odnieść się o art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tym zapisem, pod pojęciem wolnego zawodu należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez

  • lekarzy,
  • lekarzy stomatologów,
  • lekarzy weterynarii,
  • techników dentystycznych,
  • felczerów,
  • położne,
  • pielęgniarki,
  • tłumaczy
  • oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,

jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Bardzo istotne jest to, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Jak zgłaszać wolne zawody do ZUS?

Do tej pory przy zgłaszaniu do ZUS osoby wykonującej wolny zawód zastosowanie miał kod tytułu ubezpieczenia 05 40 XX, natomiast od 30 kwietnia będzie mieć zmianę w tym zakresie. Może zacznę od tego, że od jakiegoś czasu ZUS sam przerejestrowuje osoby wykonujące wolne zawody z kodu 05 40 XX na kod 05 70 XX lub 05 10 XX, wysyła pisma i zawiadamia o zmianie. Argumentacja ZUS w tym temacie jest taka, że osoba wykonująca wolny zawód wykonuje usługi w oparciu o wpis do CEIDG, czyli jest przedsiębiorcą, zatem zgłoszenie jej powinno być na zasadach ogólnych.

Od 30 kwietnia 2018 r. kod 05 40 XX będzie zarezerwowany dla osób prowadzących działalność gospodarczą korzystających z ulgi na start. Wolne zawody nie będą mogły być zgłaszane na tym kodzie.