Dokonując transakcji w walucie obcej, przedsiębiorca ma obowiązek przeliczenia wartości na  walutę PLN. Często zdarza się też, że moment powstania obowiązku podatkowego jest różny z momentem wpływu środków na konto. Wówczas powstają różnice kursowe. Jak zaksięgować różnice kursowe ?

Jak zaksięgować różnice kursowe ?

Różnice kursowe powstają w transakcjach wyrażonych w walucie obcej, są to różnice pomiędzy wartością faktury a rzeczywistą wartością zapłaty, przeliczoną na PLN. Zgodnie z ustawą o PIT Art. 24c.

  1. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Do przeliczenia wartości faktury oraz przelewu należy zastosować kurs NBP z poprzedzającego dnia roboczego. W przypadku gdy np. faktura została wystawiona w poniedziałek należy posłużyć się średnim kursem NBP z piątku.

Przykład 1 

Przedsiębiorca wystawił fakturę sprzedaży kwota 1000 euro w dniu 30 czerwca, płatność za fakturę nastąpiła 1 września.

  • wartość faktury to 4241,20 zł (tabela 124/A/NBP/2017 z dnia 2017-06-29, kurs euro: 4,2412)
  • rzeczywisty przychód to to 4261,8o zł (tabela nr 168/A/NBP/2017 z dnia 2017-08-31, kurs euro: 4,2618)

Z różnicy kursowej wynika, że przedsiębiorca uzyskał 20,6 zł pozostałego przychodu, natomiast w momencie gdy kurs byłby niższy pojawiła by się ujemna wartość co oznacza dodatkowy koszt uzyskania przychodu. W celu zaksięgowania różnicy kursowej warto posiadać np. sporządzony dokument z wyliczoną różnicą kursową do którego warto podpiąć tabele kursów, potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy oraz kopią faktury.

 Jak zaksięgować różnice kursowe ?

Do posiadanych dokumentów należy sporządzić dowód wewnętrzny określający przychód / lub koszt wynikający z różnic kursowych. Dowód wewnętrzny będzie podstawą zaksięgowania danej wartości w KPiR. Jeżeli różnica kursowa będzie dodatnia, wprowadzamy DW jako dodatkowy przychód kolumna 8, natomiast jeżeli różnica kursowa jest ujemna DW należy zaksięgować do kolumny 13, jako pozostały koszt uzyskania przychodu.