Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązaniu do prowadzenia aktualizowanej co roku ewidencji oraz mają obowiązek wyliczać opłatę za korzystanie ze środowiska. Jak wypełnić zeznanie za korzystanie ze środowiska?

Zeznanie za korzystanie ze środowiska

Wykorzystując w działalności gospodarczej pojazdy, maszyny i urządzenia lub dokonując emisji gazów czy posiadając parking, możemy być zobowiązani do przygotowania ewidencji lub zapłaty opłaty środowiskowej. Więcej na temat zeznania środowiskowego można znaleźć w artykule „Zeznanie za korzystanie ze środowiska za 2017 rok”.

Natomiast bazę aktualnych informacji o sprawozdaniu środowiskowym za 2017 można znaleźć tutaj.

Od 2013 roku obowiązują ewidencje opublikowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.02.2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Rozporządzenie Ministra Środowiska zawiera także aktualizowane stawki należnych opłat.

Zeznanie za korzystanie ze środowiska składa się z wykazu zbiorczego oraz  czterech wykazów podzielony w oparciu o sposób „korzystania” ze środowiska tj.:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów
 • pobór wód
 • wprowadzanie ścieków
 • składowanie odpadów

Jak wypełnić zeznanie za korzystanie ze środowiska?

Chcąc dokonać rozliczenia zeznania środowiskowego, w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiedni wykaz. W zależności od rodzaju „korzystania” ze środowiska podatnik wybiera jedyne te wykazy dla, których korzystanie miało miejsce. I tak podmioty, które np. wykorzystują jedynie pojazdy osobowe będą zobowiązane do złożenia wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Wykazy zawierają dane, na podstawie których określono te ilości oraz informacje o wysokości należnych opłat. Kolejnym przykładem są podmioty, które dodatkowo np. składują odpady będą wówczas zobowiązani do złożenia wykazu zawierającego informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat.

Warto zaznaczyć, że każdy z podmiotów jest zobowiązany dodatkowo do złożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Przystępując do uzupełnienia wybranego wykazu, należy sprawdzić obowiązujące stawki opłat za 2017 rok. Zostały one opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29.06.2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017. Dodatkowo podmioty, które dokonują wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, w celu wyliczenia prawidłowych wartości opłat muszą uwzględnić współczynniki różnicujące wymienione w obwieszczeniu.

zeznanie za korzystanie ze środowiska

Przykład 1

W 2017 r. podatnik wykorzystywał w działalności gospodarczej 3 pojazdy zarejestrowane były po raz pierwszy w latach 1993-1995 r. Jeden pojazd napędzany olejem napędowy oraz 2 pojazdy z silnikami benzynowymi spełniającymi wymagania EURO 5. W 2017 r. podmiot zużył 660 litrów oleju napędowego oraz 430 litrów benzyny silnikowej.

Dany podmiot powinien przygotować wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat. Wzór wykazu został zamieszczony w Obwieszeniu Ministra Środowiska z dnia 29.06.2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 jako załącznik nr 2.

Wypełnianie zeznania środowiskowego

Wypełnianie wykazu rozpoczynamy od wprowadzenia danych podmiotu (Nazwa, adres, regon, tel.), określenia za jaki roku tyczy się wykaz (rok 2017) oraz podanie miejsca korzystania ze środowiska (w przypadku pojazdów osobowych ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska)

Kolejnym krokiem jest określenie rodzaju „korzystania” ze środowiska i wybranie odpowiedniej tabeli:

 • Tabela A – dotycząca charakterystyki źródeł powstawania substancji wprowadzanych do powietrza
 • Tabela B – dotycząca przeładunku benzyn silnikowych
 • Tabela C – dotycząca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane
 • Tabela E – dotycząca wprowadzania gazów lub pyłów z chowu lub hodowli drobiu

W naszym przypadku podmiot uzupełnia Tabele D, która dotyczy wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. Tabela D podzielona jest na kolumny

 1. Rodzaj silnika spalinowego – wykorzystując pojazdy osobowe w działalności należy wybrać odpowiedni wiersz. Podmiot z naszego przypadku powinien wypełnić wiersz 2 (Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. – 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1**) oraz wiersz 6 (Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5**)
 2. Rodzaj paliwa – nasz podmiot będzie uzupełniał wiersz tyczący się oleju napędowego dla pojazdu z rodzajem silnika wybranego w wierszu 2 oraz wiersz tyczący się benzyny silnikowej dla pojazdów z rodzajem silnika wymienionego w wierszu 6
 3. Zużycie paliwa, wyrażone w jednostce objętości [Mg], przeliczane z uwzględnieniem przyjętej gęstości dla:
  • benzyny silnikowej – 0,755 kg/l,
  • gazu płynnego propanu-butanu – 0,5 kg/l,
  • sprężonego gazu ziemnego – 0,74 kg/m3,
  • oleju napędowego – 0,84 kg/l,
  • biodiesla – 0,84 kg/l.
 4. Jednostokowa stawka opłaty [zł/Mg]
 5. Wysokość opłaty [zł]

 

Aby obliczyć zużycie paliwa należy, zamienić ilość zużytego paliwa na tony:

660 l x 0,84 kg/l = 554,4 kg oleju napędowego : 1000 = 0,5544 Mg

430 l x 0,755 kg/l = 324 kg benzyny silnikowej : 1000 = 0,324 Mg

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych zostały wymienione w Tabeli D załącznik 1 rozporządzenia rady ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Opłata za spalanie paliw w:

 • Silnikach w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.–31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1, napędzanych olejem napędowym wynosi 12,15 zł
 • Silnikach w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57, napędzanych benzyną silnikową wynosi 5,84 zł

Wysokość opłaty:

0,5544 Mg * 12,15 zł = 6,74 zł

0, 324 Mg * 5,84 = 1,89 zł

Wysokości opłat należy wprowadzić zarówno do uzupełnianej Tabeli D oraz do Wykazu zbiorczego w wierszu 1.4 Silniki spalinowe. Podmiot z uwagi na niewielką wartość opłaty nie ma obowiązku składać sprawozdania oraz przesyłać opłaty do urzędu natomiast ma obowiązek przechowywania Wykazu zbiorczego oraz Wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat.