Przedsiębiorca dokonujący transakcji importu lub świadczenia usług na rzecz kontrahenta z zagranicy, może być zobowiązany do złożenia sprawozdania DNU-R. Czym jest i jak wypełnić sprawozdanie DNU-R?

Sprawozdanie DNU-R

Zgodnie z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, podmioty gospodarki narodowej są obowiązane przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31.

DNU-R

DNU-R jest to roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2017. Do wypełnienia sprawozdania rocznego zobowiązane są podmioty gospodarki narodowej, które dostarczają lub nabywający usługi od kontrahentów zagranicznych, których:

  • przychody z tytułu dostarczania usług nierezydentom nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy oraz w ciągu danego roku sprawozdawczego kwoty 800 000 PLN
  • rozchody z tytułu nabywania usług od nierezydentów nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy oraz w ciągu danego roku sprawozdawczego kwoty 1 000 000 PLN

Przedsiębiorcy zobowiązani do dopełnienia obowiązku sprawozdawczego są informowani o powstaniu rocznego obowiązku sprawozdawczego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Natomiast sama forma sprawozdania jest analogiczna jak w przypadku sprawozdania kwartalnego DNU-K.

Jak wypełnić sprawozdanie DNU-R?

W pierwszej części przedsiębiorca zobowiązany do przygotowania i złożenia sprawozdania o międzynarodowej wymianie usług, uzupełnia nazwę i adres jednostki sprawozdawczej oraz numer REGON.

Następnie wpisać symbol przeważającej działalności według kodów PKD 2007 oraz adres e-mali  sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie.

Screen Shot 2018-03-19 at 07.39.34

Po wypełnieniu części informacyjnej, należy wykazać w formularzu dane dotyczące usług w wymianie międzynarodowej dział 1 oraz dział 2, które powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych rezydenta. Transakcje jednorodne, tzn. dotyczące tego samego rodzaju usługi oraz tego samego kraju, należy wykazać w sprawozdanie łącznie w jednym wierszu. Określając kwoty tych transakcji należy wykorzystać dokumenty księgowe sprawozdawcy, czyli wystawione lub otrzymane faktury, faktury częściowe, rachunki itp. Dopuszcza się możliwość przekazywania danych w oparciu o kwotę dokonanej/otrzymanej płatności. W sprawozdaniach nie należy uwzględniać podatku VAT. Wartość transakcji należy wykazać w pełnych złotych. Transakcje oparte na procedurze refakturowania powinny być wykazane zgodnie z naturą transakcji, której ta procedura dotyczy.

Screen Shot 2018-03-19 at 07.56.08

W dziale 1 należy wykazać transakcje z tytułu dostarczenia usług nierezydentom w podziale na rodzaj dostarczonej usługi oraz kraj odbiorcy. Wypełniając zestawienie w kolumnie 1 należy podać kod usługi, stosując odpowiednie kody zawarte w załączniku nr 1 DNU-R. Symbol kraju należy uzupełnić stosując kod ISO kraju lub organizacji międzynarodowej, w którym
nabywca usługi ma swoją siedzibę. W kolumnie 3 należy podać wartość dostarczonej usługi.

 

Screen Shot 2018-03-19 at 08.00.59

Analogicznie w dziale 2 należy wykazać transakcje z tytułu nabycia usług od nierezydentów w podziale na rodzaj nabywanej usługi oraz kraj odbiorcy. Wypełniając zestawienie w kolumnie 1 należy podać kod usługi, stosując odpowiednie kody zawarte w załączniku nr 1 DNU-R. Symbol kraju należy uzupełnić stosując kod ISO kraju lub organizacji międzynarodowej, w którym
zagraniczny podmiot kontraktu ma swoją siedzibę. W kolumnie 3 należy podać wartość dostarczonej usługi.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.