Podatnik, który był zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych na terytorium polski przez nierezydentów podatkowych, ma obowiązek wypełnienia i przesłania deklaracji IFT 1/IFT 1R. Jak wypełnić informację o wysokości przychodu IFT 1/IFT 1R? 

Kompendium wiedzy nt. podatku u źródła

Czym jest IFT 1/ IFT 1R?

Formularz IFT 1/IFT 1R, jest to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (rezydent podatkowy innego kraju). Za jej sporządzenie odpowiedzialny jest podatnik, który dokonał wypłaty wynagrodzenia na rzecz zagranicznego rezydenta podatkowego tyczącego się przychodów określonych w art. 29 ustawy o PIT. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca, który na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania korzysta z zwolnienia z obowiązku pobrania podatku z uwagi na posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej w dalszym ciągu ma obowiązek sporządzenia i przesłania formularza IFT-1/IFT-1R.

Formularz należy przesłać w terminie:

 • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym w przypadku informacji składanych do US w formie pisemnej. Z takiego prawa mogą skorzystać podatnicy, jeżeli są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników;
 • lub do ostatniego dnia lutego roku następnego po roku podatkowym, dla deklaracji składanych w wersji elektronicznej lub deklaracji przekazywanych podatnikowi;
 • lub do dnia zaprzestania działalności, w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia informacji.

Właściwość Urzędu Skarbowego

Zgodnie z art. § 4 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IFT

Natomiast zgodnie z art. § 5. 1. w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwi miejscowo są, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności. Rozporządzenie wymienia wyspecjalizowane urzędy skarbowe po jednym dla każdego województwa.

Do obowiązków podatnika, który wypłacał wynagrodzenie osobom fizycznym, nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Polski, należy zatem:

 • przesłać właściwemu US deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)
 • przesłać US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych oraz podatnikowi informację IFT-1R
 • ewentualnie na żądanie podatnika przesłać mu oraz US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informację IFT-1 w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Z najczęstszymi pytaniami na temat podatku u źródła można zapoznać się w poprzednich artykułach.

Jak wypełnić informację o wysokości przychodu IFT 1/IFT 1R

Aktualna wersja informacji o wysokości przychodu IFT-1/IFT-1R dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Wypełniając formularz:

 • w części A Należy określić miejsce i cel składania deklaracji
 • część B oraz C zarezerwowana jest na dane identyfikacyjne oraz adresy płatnika i odbiorcy.
 • część D tyczy się rozliczenia samego podatku, należy prawidłowo określić źródło przychodu i wprowadzić:
  • wartość w kolumnie d, dla przychodów zwolnionych z opodatkowania (wartość transakcji)
  • wartość w kolumnie e, dla przychodów opodatkowanych zgodnie z ustawą o PIT (wartość transakcji)
  • stawki podatku w kolumnie f, należy wprowadzić wartość z uwzględnieniem umów międzynarodowych z umawiającym się krajem, która może zawierać obniżenie podstawowych stawek 10%, 20% pod warunkiem spełnienia określonych wymogów
  • kwotę pobranego podatku w kolumnie
 • w części E i F należy wprowadzić daty złożenia wniosku i datę przekazania formularza podatnikowi oraz podpisy płatnika lub osoby upoważnionej.

 

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.