Przedsiębiorca zatrudniający pracowników może zostać poddany kontroli w zakresie obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników. Jak wygląda kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak wygląda kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy_

Jak wygląda kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy?

Przepisy regulujące prawa i obowiązki Inspektorów dokonujących kontroli pracodawcy zostały uregulowane w Rozdziale 4 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz ich prawidłowego udokumentowania.

Przeprowadzenie kontroli może nastąpić bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola może być przeprowadzona po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającą tożsamość i uprawnienia inspektora pracy lub upoważnionego pracownika PIP oraz po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Upoważnienie o, którym mowa w art. 24 ust. 4 wystawia Główny Inspektorat Pracy oraz Inspektorzy Pracy i ich zastępcy i powinno zawierać:

 1. wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
 2. oznaczenie organu kontroli;
 3. imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej;
 4. określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
 5. oznaczenie podmiotu objętego kontrolą;
 6. wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
 7. podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
 8. pouczenie kontrolowanego podmiotu o jego prawach i obowiązkach;
 9. datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

Postępowanie kontrolne

W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego inspektor ma prawo do m.in.:

 • swobodnego wstępu na teren, do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;
 • przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy;
 • żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich obecnych i byłych pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą;
 • żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy;
 • zapoznania się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacją;
 • wykonywania niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, a w razie potrzeby żądania ich od podmiotu kontrolowanego;
 • sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej;
 • korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

Jeżeli kontrola z państwowej inspekcji pracy stwierdza naruszenie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy inspektor pracy prowadzi postępowanie mandatowe lub występuje z wnioskiem do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości. Dodatkowo inspektor pracy niezwłocznie powiadamia właściwy organ o naruszeniu przepisów prawa a w szczególności:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – o naruszeniu przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • naczelnika urzędu celno-skarbowego – o naruszeniu przepisów prawa podatkowego;
 • Policję lub Straż Graniczną – o naruszeniu przepisów o cudzoziemcach;
 • starostę – o stwierdzonych przypadkach naruszenia przez bezrobotnego lub przez podmiot kontrolowany przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Warto zapoznać się także z artykułem na temat kontroli w zakresie umów zlecenie.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT. Wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi.