W poprzednim artykule opisałam jak tworzyć komplet dokumentów rozliczeniowych do ZUS w programie płatnik. Dzisiaj przedstawię jak tworzyć dokumenty korygujące w programie płatnik.

Jak tworzyć dokumenty korygujące w płatniku_

Korekta dokumentów

Jako płatnik składek zgodnie z  przepisami ustawy o  systemie ubezpieczeń społecznych jesteśmy zobowiązani do składania prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz do zgłaszania wszelkich zmian w danych wykazywanych w dokumentach przekazanych do ZUS jak i korygowania błędnych danych zawartych w tych dokumentach.

Dokumenty rozliczeniowe korygujące należy przekazać w terminie :

  • 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub od otrzymania zawiadomienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • nie później niż w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się decyzji – jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia  nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji,
  • nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania protokołu kontroli – jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości w drodze kontroli.

Jak stworzyć komplet dokumentów korygujących w programie płatnik ?

W sytuacji gdy popełniliśmy błąd lub z innego powodu jesteśmy zobowiązani do skorygowania dokumentów przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najprościej oraz najszybciej jest skopiować korygowany zestaw i nanieść na niego stosowne poprawki.

W menu dokumenty → dokumenty wysłane zaznaczamy, te które chcemy skorygować.

Prawym klawiszem myszy rozwijamy menu z którego wybieramy opcję → utwórz kopię dokumentu.

1

Kolejno na skopiowanym dokumencie nanosimy zmiany, zaczynamy od nadania właściwego identyfikatora. W przypadku pierwszego zestawu za dany okres był to numer 01 oraz miesiąc i rok, np. 01 03 2018. W sytuacji gdy sporządzamy pierwszą korektę będzie to kolejny numer czyli 02 03 2018 i analogicznie w przypadku kolejnych korekt.

W przypadku imiennych raportów miesięcznych (RCA) – przesyłamy tylko za tych ubezpieczonych, za których należało złożyć korekty. Resztę osób ze skopiowanego raportu usuwamy.

2

 

Imiennych raportów miesięcznych korygujących nie składamy również, gdy korekta dotyczy wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.

Po dokonaniu zmian wyliczamy dokument, weryfikujemy i zapisujemy. Pomimo, iż na RCA usunęliśmy osoby, za które nie dokonywaliśmy koretk deklaracja rozliczeniowa DRA prawidłowo przeliczy kwoty.

Po sporządzeniu skorygowanego kompletu dokumentów rozliczeniowych tworzymy zestaw dokumentów do wysyłki z nazwą zestawu np. korekta marzec 2018, 02/03/2018.