Co to są różnice kursowe? Kiedy powstają? Jak je wyliczyć? I najważniejsze pytanie – jak rozliczyć różnice kursowe na ryczałcie? Po dokładnie wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Różnice kursowe

Zgodnie z art. 24c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy dwa typu różnic kursowych – dodatnie i ujemne. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Przykład 1 – Przedsiębiorca wystawił dla swojego kontrahenta fakturę na kwotę 1000 EUR (kurs do przeliczenia 4,13). Środki otrzymał w walucie obcej i dokonał ich zamiany na PLN według kursu 4,45 zł.

Dokonujemy następujących wyliczeń:

 • 1000 * 4,13 = 4130 → kwota wyliczona z faktury
 • 1000 * 4,45 = 4450 → kwota faktycznie otrzymana
 • 4130 – 4450 < 0, czyli mamy dodatnie różnice kursowe
 • należy DW zaksięgować przychód w kwocie 320 zł (4450-4130).

Przykład 2 – Przedsiębiorca otrzymał od swojego kontrahenta fakturę na kwotę 1000 EUR (kurs do przeliczenia 4,28). Płatności dokonał w walucie obcej, przeliczenia dokonuje według kursu 4,15 zł (z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty).

Dokonujemy następujących wyliczeń:

 • 1000 * 4,28 = 4280 → kwota wyliczona z faktury
 • 1000 * 4,15 = 4150 → kwota faktycznie otrzymana
 • 4280 – 4150 > 0, czyli mamy dodatnie różnice kursowe
 • należy DW zaksięgować przychód w kwocie 130 zł (4280-4150).

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Przykład 3 – Przedsiębiorca wystawił dla swojego kontrahenta fakturę na kwotę 1000 EUR (kurs do przeliczenia 4,45). Środki otrzymał w walucie obcej i dokonał ich zamiany na PLN według kursu 4,13 zł.

Dokonujemy następujących wyliczeń:

 • 1000 * 4,45 = 4450 → kwota wyliczona z faktury
 • 1000 * 4,13 = 4130 → kwota faktycznie otrzymana
 • 44500 – 4130 > 0, czyli mamy ujemne różnice kursowe
 • należy DW zaksięgować koszt w kwocie 320 zł (4450-4130).

Przykład 4 – Przedsiębiorca otrzymał od swojego kontrahenta fakturę na kwotę 1000 EUR (kurs do przeliczenia 4,15). Płatności dokonał w walucie obcej, przeliczenia dokonuje według kursu 4,28 zł (z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty).

Dokonujemy następujących wyliczeń:

 • 1000 * 4,15 = 4150 → kwota wyliczona z faktury
 • 1000 * 4,28 = 4280 → kwota faktycznie otrzymana
 • 4150 – 4280 < 0, czyli mamy ujemne różnice kursowe
 • należy DW zaksięgować koszt w kwocie 130 zł (4280-4150).

roznice kursowe na ryczałcie

Jak rozliczyć różnice kursowe na ryczałcie?

Ryczałt jest jedną z czterech form opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Przy tej formie nie rozliczamy kosztów, a przychód może być opodatkowany według różnych stawek. Pojawia się zatem pytanie, jak rozliczyć różnice kursowe na ryczałcie.

Przepisy w art. 6 ust. 1 c ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, różnice kursowe na ryczałcie należy zaliczyć do przychodu i opodatkować. Dodatnie różnice kursowe zwiększą przychód, zaś ujemne zmniejszą go w roku podatkowym, w którym powstały.

Przykład 5 – Przedsiębiorca we wrześniu osiągnął przychód w wysokości 5000 zł. Musi go opodatkować według stawki 5,5%. Ponadto przy jednej z wystawionych faktur powstały dodatnie różnice kursowe w wysokości 10 zł.

 • przychód podatnika we wrześniu wynosi 5010 zł,
 • kwota zryczałtowanego podatku do uregulowania do US wynosi 280 zł (5,5% * 5010 – zaokrąglenie do pełnych złotych).

Przykład 6 – Przedsiębiorca we wrześniu osiągnął przychód w wysokości 3000 zł. Musi go opodatkować według stawki 8,5%. Ponadto przy jednej z wystawionych faktur powstały ujemne różnice kursowe w wysokości 5 zł.

 • przychód podatnika we wrześniu wynosi 2995 zł,
 • kwota zryczałtowanego podatku do uregulowania do US wynosi 255 zł (8,5% * 2995 – zaokrąglenie do pełnych złotych).

Przedsiębiorca u którego wystąpią różnice kursowych przy sprzedaży w obcej walucie zobowiązany jest do ich opodatkowania taką samą stawką podatku, jaką zastosował do przychodów od których były wyliczane.

Przykład 7 – Przedsiębiorca we wrześniu osiągnął przychód w wysokości 10000 zł. Musi go opodatkować według stawki 8,5% (4000 zł) i 3% (6000 zł). Od jednej z faktur, z której przychód będzie opodatkowany według stawki 3% powstały ujemne różnice kursowe w wysokości 15 zł.

 • przychód podatnika za wrzesień wyniósł 9985 zł,
 • 4000 * 8,5% = 340
 • (6000 – 15) * 3% ≈ 180
 • kwota zryczałtowanego podatku do uregulowania do US wynosi 520 zł.

Na koniec jeszcze jedna ważna informacja – przy ryczałcie nie rozliczamy kosztów, więc dla wydatków nie wyliczamy i nie księgujemy różnic kursowych.