Coraz większa popularnością cieszy się możliwość zarabiania przez internet. Obrót kryptowalutami czy forex to nie jedyne formy możliwości uzyskania przychodu za pośrednictwem internetu. W dzisiejszym artykule przedstawię czym są programy typu Revenue Share i w jaki sposób powinny zostać opodatkowane.

Czym są programy typu Revenue Share?

Programy typu Revenue Share działają na zasadzie podziału przychodów pomiędzy uczestników danego projektu. Przychód generowany jest ze sprzedaży AdPaców, generowania ruchu na stronie lub uzyskania przychodu poprzez program referencyjny. Aby użytkownik miał prawo do partycypowania w zyskach musi spełnić określone wymogi. Podstawowym z nich jest posiadanie AdPacków czyli tzw. “Paczek reklamowych” lub “paczek wyświetleń strony internetowej”. W najbardziej popularnych programach ceny pojedynczych paczek to 10$-50$. Natomiast wartość paczki przekłada się na ilość dni „jej” pracy, ilości wyświetleń reklamy oraz wysokość zysku możliwego do wypracowania. Zazwyczaj każdy uczestnik ma możliwość kupienia ograniczonej ilości paczek.

Warto zaznaczyć, że programy typu RevShare są obarczone bardzo dużym czynnikiem ryzyka. Wielokrotnie programy tego typu stawały się nieopłacalne, co powodowało brak płynności finansowej, wstrzymanie wypłat a w konsekwencji zakończeniem programu bez wypłaty wpłaconych środków i wypracowanych zysków

RevShare a rozliczenie podatku

Podobnie jak w przypadku transakcji związanych z obrotem kryptowalutami, programy typu RevShare nie są jeszcze regulowane przepisami, co powoduje odmienne stanowiska urzędów w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych. W większości wydawanych interpretacjach podatkowych, urzędy stoją na stanowisku, że rozliczając przychody z programów typu Revenue Share należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł.

Stanowisko urzędów odnośnie RevShare

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej sygn. nr. 2461-IBPB-2-2.511.901.2016.1.BF potwierdził, że przychody z programów partnerskich powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł. Podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w celu doprecyzowania m.in:

  • Do jakich źródeł przychodu należy zaliczyć dochody uzyskane w programach RevShare?
  • Na jakim formularzu PIT należy dokonać rozliczenia rocznego i czy ciąży obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
  • Jakie koszty uzyskania przychody może przyjąć Wnioskodawca?
  • Czy obowiązek podatkowy następuje w momencie wpłaty dochodu na konto u pośrednika finansowego (procesor płatniczy np. Payza, Solid Trust Pay lub kartę płatniczą)?

Zdaniem wnioskodawcy Przychód z tytułu uczestnictwa w internetowych programach typu revenue sharing nie posiada cech i elementów, które kwalifikowałyby go do źródła przychodów, wymienionego w art. 10 ust. l pkt 7 w związku z art. 17 ust. l cyt. ustawy, tj. do kapitałów pieniężnych. W szczególności nie jest to przychód wymieniony w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy gdzie mowa jest o odsetkach od środków w innych formach inwestowania. Wobec czego przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez co przychody z programów RevShare należy ująć na PIT-36

Potwierdzenie stanowiska w kolejnych interpretacjach

Takie stanowisko zostało potwierdzone także w interpretacjach indywidualnych:

  • z 17 grudnia 2012 r. Znak: IBPBII/1/415-809/12/AA wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach;
  • interpretacja indywidualna z 17 maja 2013 r. Znak: IBPBII/1/415-135/13/AA wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach;
  • interpretacja indywidualna z 18 lutego 2016 r. Znak: IPPB4/4511-1532/15-2/MS1 wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Rozliczanie przychodów w działalności gospodarczej

Osoba fizyczna, która zamierza rozliczać przychody z programów RevShare w działalności gospodarczej, w pierwszej kolejności powinna wybrać odpowiednie kody PKD. Obecnie dla tego rodzaju źródeł przychodów nie został wprost wymieniony żaden kod PKD. Rozsądnym za tym będzie posłużenie się kodami:

  • 64.99.Z „Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”
  • 73.12.C „Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)”
  • 64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”

Kolejnym elementem jest wybrnie odpowiedniej formy opodatkowania, w mojej opinii zasadne będzie opodatkowanie przychodów na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. W załączniku 2 do ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zostały wymienione usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu. W wykazie zostały wymienione zarówno usługi pośrednictwa finansowego oraz usługi reklamowe. Pomimo, że przychody z RevShare nie zostały wprost wymienione jako przychody wykluczone z możliwości opodatkowania ryczałtem moim zdaniem, opodatkowanie ich ryczałtem może być wątpliwe.

Rozliczenie kosztów

Odnośnie kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Wpłata środków pieniężnych w celu zakupienia AdPacków ma bezpośredni wpływ na powstanie przychodu. Poniesiony koszt ma bezpośredni wpływ na uzyskany przychód przez co został udowodniony związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wpłatą pieniędzy do programu, a możliwością uzyskania przychodu. Warto pamiętać, że aby wydatki mogły być zaliczone do kosztów, powinny być należycie udokumentowane. Zarówno wyciągi z danych programów oraz przelewy z rachunku bankowego powinny być wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi poniesione kosztów.

Powstanie obowiązku podatkowego

Momentu powstania przychodu, uzyskiwany przez uczestników, za pośrednictwem programów typu Revenue Share, lokuje się pierwotnie u pośredników finansowych następnie stamtąd może być transferowany na polskie konta bankowe. W transakcji dochodzi do przewalutowania kwoty wypłaty na PLN. Z uwagi, że uczestnik w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto w procesorze płatniczym dysponuje nimi jak właściciel. Momentem powstania przychodu podatkowego jest moment wpłaty przez administratorów programów środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej na konto w procesorze płatniczym lub bezpośrednio na kartę płatniczą lub konto bankowe. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.